Μαθήματα

Τα μαθήματα που εμφανίζονται αφορούν το Πρόγραμμα Σπουδών 2022 στο οποίο είναι ενταγμένοι οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έως σήμερα.

Φοιτητές/ριες που εισήχθησαν σε διαφορετικά έτη παρακαλούνται αναλόγως του έτους εισαγωγής των να ανατρέξουν στο Πρόγραμμα Σπουδών 2012 ή στους διαθέσιμους έντυπους Οδηγούς Σπουδών για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα μαθήματα.

ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣΕΞΑΜΗΝΟECTS
ΜΑΥ1201Ανάλυση Ι17.5
ΜΑΥ1202Διανυσματικός Λογισμός, Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία18
ΗΥΥ6501Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής15.5
ΓΘΥ3201Μηχανική18
ΜΑΥ1203Ανάλυση ΙΙ26
ΓΘΥ3501Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής (πρώην Γενικό Εργαστήριo)25.5
ΓΘΥ5203Ηλεκτρισμός - Μαγνητισμός27
ΓΘΥ3202Κύματα-Ρευστά-Θερμοδυναμική27
ΗΥΥ5201Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 25.5
ΜΑΥ1204Διαφορικές Εξισώσεις36
ΕΦΥ5501Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων36
ΓΘΥ3204Κρυσταλλοδομή-Εργαστήριο Δομής των Υλικών36
ΜΑΥ2206Ολοκληρωτικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών36
ΑΠΥ5201Φυσική Ατμόσφαιρας & Περιβάλλοντος35.5
ΓΘΥ2503Εργαστήριο Aτομικής Φυσικής44
ΗΤΥ4201Ηλεκτρονική45.5
ΓΘΥ1206Θεωρητική Μηχανική49
ΜΑΥ2205Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής45
ΓΘΥ2205Σύγχρονη Φυσική 47
ΗΤΥ4502Εργαστήριο Ηλεκτρονικής54
ΓΘΥ1209Θερμική Φυσική59.5
ΓΘΥ2211Κβαντομηχανική 510
ΓΘΥ3212Οπτική 55.5
ΑΑΥ1201Αστρονομία - Αστροφυσική66
ΓΘΥ3502Εργαστήριο Οπτικής64
ΓΘΥ5210Ηλεκτρομαγνητισμός69
ΠΣΥ2201Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων66
ΣΥΥ3201Φυσική Στερεάς Κατάστασης66
ΠΣΥ2501Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής Ι74
ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣΕΞΑΜΗΝΟECTS
ΒΙΕ103Βιοφυσική75
ΣΥΕ203Δομικές Ιδιότητες Στερεών και Μικροσκοπία Υλικών75
ΒΙΕ101Εμβιοηλεκτρομαγνητισμός75
ΔΨΕ501Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής75
ΒΙΕ102Ιατρική Φυσική- Δοσιμετρία75
ΠΣΕ203Κοσμική Ακτινοβολία75
ΜΑΕ202Μαθηματικές μέθοδοι Φυσικής ΙΙ75
ΓΘE201Μετρολογία - Συστήματα Ποιότητας75
ΓΘΕ203Μηχανική των Ρευστών75
ΑΜΕ501Πρακτική Άσκηση75
ΣΥΕ206Φυσική και Τεχνολογία Ημιαγωγικών Διατάξεων75
ΣΥΕ201Φυσική των Μετάλλων75
ΧΜΥ201Χημεία75
ΕΠΕ201Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας85
ΜΑΕ203Αριθμητική Ανάλυση84
ΒΙE104Βιολογία84
ΓΘΕ207Γεωμετρική Οπτική - Φωτομετρία Εφαρμογές 85
ΓΓΕ401Γεωφυσική – Σεισμολογία85
ΕΦΕ202Γραμμικά Κυκλώματα84
ΓΘΕ208Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων -Κεραίες-Μικροκύματα84
ΔΙΑΓ01Διαφορική Γεωμετρία85
ΓΘΕ211Εισαγωγή στη Φυσική Ιονισμένων Αερίων (Φυσική Πλάσματος)84
ΠΣΕ206Επιταχυντές και Ανιχνευτές στην Πυρηνική και Σωματιδιακή Φυσική85
ΔΨΕ502Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας85
ΗΤΕ501Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων 84
ΠΣΕ401Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής ΙΙ84
ΗΤΕ502Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων84
ΑΜΕ201Ερευνητική Μελέτη-επιστημονική αναφορά84
ΠΣΕ101Θέματα Πυρηνικής θεωρίας 85
ΦΦ01Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής85
ΓΘΕ209Κβαντική Οπτική - Laser 85
ΓΘΕ205Κβαντομηχανική ΙΙΙ84
ΑΑΕ102Κοσμολογία85
ΣΥΕ204Κρυσταλλοδομή και Εφαρμογές84
ΣΥΕ205Μαγνητικά Υλικά και Εφαρμογές85
ΑΠΕ201Μετεωρολογία84
ΕΦΕ203Μη Γραμμικά Κυκλώματα 84
ΓΛΕ201Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)84
ΟΥΜ01Ουράνια Μηχανική και Διαστημικές Εφαρμοφές85
ΕΠΕ101Παγκόσμιες Περιβαλλοντικές Μεταβολές 84
ΕΠΕ202Παραγωγή Ενέργειας από Πυρηνικές και Συμβατικές Πηγές85
ΠΣΕ207Πειραματική Θεμελίωση της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 84
MAΕ201Πιθανότητες - Στατιστική85
ΑΜΕ501Πρακτική Άσκηση85
ΓΘΕ204Προβλήματα Κβαντικής Φυσικής 84
ΠΣΕ202Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος85
ΑΑΕ101Ραδιοαστρονομία 84
EΦΕ205Τεχνικές Χαρακτηρισμού και Υλικά στη Συντήρηση Έργων Τέχνης85
ΤΕΟΚ01Τεχνολογία και σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων85
KOE601Τεχνολογία-Υλικά και Οικονομικό, Κοινωνικό Περιβάλλον85
ΓΘΕ214Υπολογιστική Φυσική Υλικών85
ΒΙΕ201Φυσική Ακτινοβολιών και Εφαρμογές Ραδιοϊσοτόπων 85
ΒΙΕ105Φυσική του Ανθρωπίνου Σώματος 85
ΣΥΕ202Φυσική των Υλικών85
ΧΜΕ201Φυσικοχημεία84
ΕΦΕ206Φωτονική και Εφαρμογές85
ΗΥΕ201Ψηφιακά Συστήματα84
Erasmus+ course

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να εξετασθούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα Κορμού και σε 12 συνολικά μαθήματα Επιλογής.

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.