Κορμού

Εργαστήριο Δομής των Υλικών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΥ501
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
6
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
2
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Πατσαλάς Παναγιώτης

Παυλίδου Ελένη

Βουρλιάς Γεώργιος

Γραβαλίδης Χριστόφορος

Ζορμπά Τριανταφυλλιά

Κασσαβέτης Σπύρος

Μάντζαρη Αλκυόνη

 • Θεωρητική εισαγωγή: Θεωρητική εισαγωγή κρυσταλλογραφικών εννοιών σε σύνδεση με τη χρήση ακτίνων Χ. Αναλύονται έννοιες χρήσιμες για την διεξαγωγή των προτεινόμενων πειραμάτων. Περίθλαση των ακτίνων Χ.
 • Πειραματική επαλήθευση της εξίσωσης ΒRAGG: Η πειραματική αυτή εργασία έχει σκοπό την εξοικείωση των ασκούμενων με τα όργανα παραγωγής και ανίχνευσης ακτίνων Χ και την πρακτική εφαρμογή των κλασικών κανόνων της Κρυσταλλοδομής σε μετρήσεις συγκεκριμένων μεγεθών σε εργαστηριακό χώρο.
 • Υπολογισμός κυψελίδας κυβικών κρυστάλλων: Εφαρμογές της Περίθλασης των ακτίνων Χ στον υπολογισμό του μεγέθους ατόμων και της κυψελίδας κυβικών κρυστάλλων. Παραδείγματα με διατομικές ιοντικές ενώσεις και μεταλλικές μονοατομικές. Χαρακτηρισμός Υλικών.
 • Πολυκρυσταλλικά υλικά (μέθοδος debye-scherrer): Ταυτοποιούνται φάσεις πολυκρυσταλλικών υλικών. Γίνεται δεικτοδότηση και υπολογισμός της σταθεράς κυψελίδας.
 • Αναγνώριση και διαχωρισμός κρυσταλλικών φάσεων - Μελέτη άμορφων υλικών με τη μέθοδο LAUE και BRAGG–BRENTANO: Γίνεται διαχωρισμός και δεικτοδότηση φάσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στο ίδιο διάγραμμα ακτίνων Χ. Για τα άμορφα υλικά υπολογίζεται το μέγεθος των συσσωματώσεων.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Δίνονται σημειώσεις
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Ladd M.F.C. and Palmer R.A. (1985) Structure Determination by X-ray Crystallohgraphy, 2nd edition. Plenum Press, New York, London
 • Roe R.J. (2000) Methods of X-ray and Neutron Scattering in Polymer Science Oxford University Press, New York, Oxford.

ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.