Τμήμα Φυσικής - ΑΠΘ

Πρόγραμμα ERASMUS+

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πρόγραμμα ERASMUS PLUS (2021-2027) είναι το  πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Διά Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, κ.λ.π). Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Στο πλαίσιο του ERASMUS+ οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες) μπορούν να ολοκληρώσουν ένα μέρος των σπουδών τους σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα (3-12 μήνες) ή/και να εκπαιδευτούν στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης (2-12 μήνες). Επίσης επιτρέπεται η μετακίνηση των σπουδαστών και στους 3 κύκλους σπουδών για 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών. Οι φοιτητές ERASMUS αποκτούν χρήσιμες εμπειρίες σε ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον ενώ κατά τεκμήριο βελτιώνουν και τις γνώσεις τους στην γλώσσα της χώρας υποδοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS υπάρχει η δυνατότητα επιχορήγησης.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS PLUS είναι:

  • η καλή ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων και
  • η καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας στο ΑΕΙ υποδοχής.

Λεπτομερής περιγραφή των προϋποθέσεων συμμετοχής, της διαδικασίας υποβολής αίτησης, των κριτηρίων επιλογής, των υποχρεώσεων και των προνομίων που απορρέουν από το πρόγραμμα ERASMUS+ παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΑΠΘ (ΤΕΕΠ‐ΑΠΘ) .

Η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων γίνεται από το γραφείο ERASMUS συνήθως κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ‐ΑΠΘ .

Στην επιτροπή ERASMUS του Τμήματος Φυσικής συμμετέχουν:

Για οποιαδήποτε θέμα σχετικά με το ERASMUS+ για το Τμήμα Φυσικής-ΑΠΘ αποστείλατε e-mail: Please turn on Javascript in your browser

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.