Τμήμα Φυσικής - ΑΠΘ

Πρόγραμμα ERASMUS+

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πρόγραμμα ERASMUS PLUS (2014-2020) είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση που συνδυάζει όλα τα σχετικά προγράμματα της ΕΕ, π.χ. το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και προγράμματα διεθνούς συνεργασίας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και συνδεδεμένες χώρες π.χ. Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Τουρκία. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Στο πλαίσιο του ERASMUS+ οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες) μπορούν να ολοκληρώσουν ένα μέρος των σπουδών τους σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα (3-12 μήνες) ή/και να εκπαιδευτούν στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης (2-12 μήνες). Επίσης επιτρέπεται η μετακίνηση των σπουδαστών και στους 3 κύκλους σπουδών για 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών. Οι φοιτητές ERASMUS αποκτούν χρήσιμες εμπειρίες σε ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον ενώ κατά τεκμήριο βελτιώνουν και τις γνώσεις τους στην γλώσσα της χώρας υποδοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS υπάρχει η δυνατότητα επιχορήγησης.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS PLUS είναι:

  • η καλή ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων και
  • η καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας στο ΑΕΙ υποδοχής.

Λεπτομερής περιγραφή των προϋποθέσεων συμμετοχής, της διαδικασίας υποβολής αίτησης, των κριτηρίων επιλογής, των υποχρεώσεων και των προνομίων που απορρέουν από το πρόγραμμα ERASMUS+ παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΑΠΘ (ΤΕΕΠ‐ΑΠΘ) .

Η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων γίνεται από το γραφείο ERASMUS συνήθως κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ‐ΑΠΘ .

Στην επιτροπή ERASMUS του Τμήματος Φυσικής συμμετέχουν:

Για οποιαδήποτε θέμα σχετικά με το ERASMUS+ για το Τμήμα Φυσικής-ΑΠΘ αποστείλατε e-mail:

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.