Γενικών Επιλογών

Ιατρική Φυσική- Δοσιμετρία
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΒΙΕ102
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Στούλος Στυλιανός

·     Ισότοπα-Παραγωγή: Ισότοπα που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική, Ιδιαίτερες απαιτήσεις των ισότοπων που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική, παραγωγή ισοτόπων, συγκέντρωση ισοτόπου, χρόνος ημίσειας ζωής (ολικός χρόνος = φυσικός + χρόνος βιολογικής αποβολής ισοτόπου)

·     Απεικόνιση: Ανίχνευση ακτινοβολίας - σχηματισμός εικόνας,  κατευθυντήρες,  διακριτική ικανότητα μεθόδου εικόνας-κριτήρια, σύγκριση.

·     Θεραπεία: Ισότοπα (60Co, βραχυθεραπεία), Ιατρικοί επιταχυντές (κατασκευή-δέσμη-αντιδράσεις παραγωγής φωτονίων (ακτίνες-Χ-ακτινοβολία πέδησης), κατευθυντήρες, μέτρηση της δόσης.

·     Προστασία από τις ακτινοβολίες: Αρχές της προστασίας από τις ακτινοβολίες και διεθνείς κανονισμοί.

·     Δοσιμετρία: Αλληλεπιδράσεις ακτινοβολιών – ύλης, άμεση και έμμεση αλληλεπίδραση, RBE, LET και  παράγοντας ποιότητας της ακτινοβολίας, Μεταφερόμενη-απορροφούμενη ενέργεια, ορισμοί δόσεων, Μονάδες μέτρησης της δόσης , μέτρηση της δόσης.

·     Βιολογικές επιδράσεις των ακτινοβολιών: Αλληλεπιδράσεις ακτινοβολιών στο νερό (υδρόλυση), Δόμηση βιολογικών καταστροφών (επίπεδα υποκυτταρικό – κυτταρικό – ιστοί - όργανα), άμεσα και απώτερα αποτελέσματα. Τροποποιητικοί παράγοντες (φυσικοί και βιολογικοί παράγοντες)

·     Νεώτερα πεδία στη δοσιμετρία: Μικροδοσιμετρία- Νανοδοσιμετρία , Δοσιμετρία Διαστήματος

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Εφαρμοσμένη Φυσική Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, Κωδικός Επιλογής: 94701869, Συγγραφείς: Rodolphe Antoni, Laurent Bourgois, ISBN: 9786185289478, Εκδόσεις: ΡΟΠΗ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.