Πρόγραμμα Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας

Η Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ) πιστοποιείται με βεβαίωση που χορηγείται από το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ. Είναι δε μία πιστοποίηση που διασφαλίζει ότι οι απόφοιτοι που σκοπεύουν να ακολουθήσουν επαγγελματικά εκπαιδευτικούς κλάδους έχουν ικανοποιητική διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια. Η νομοθεσία που διέπει την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια είναι ο Νόμος 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄/71) ("Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις") άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 36 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄/193) και με το άρθρο 111 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’/102).

Η Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ) στο Τμήμα Φυσικής της Σ.Θ.Ε. συνιστά έναν παράλληλο προς το πτυχίο Κύκλο Σπουδών με μαθήματα που αναφέρονται και κατηγοριοποιούνται στον παρακάτω Πίνακα: «Μαθήματα του Κύκλου Σπουδών για το Π.Π.Δ.Ε. στο Τμήμα Φυσικής». Το πρόγραμμα απαιτεί την παρακολούθηση τουλάχιστον 6 μαθημάτων ως εξής :

  1. Ένα από τη θεματική ενότητα Α
  2. Δύο ή τρία από τη θεματική ενότητα Β
  3. Τουλάχιστον ένα από τη θεματική ενότητα Γ1
  4. Δύο από τη θεματική ενότητα Γ2

Τα 4 από αυτά είναι υποχρεωτικά μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος Σπουδών και τα υπόλοιπα (τουλάχιστον 2 μαθήματα) είναι επιλεγόμενα. Η ΠΔΕ πιστοποιείται με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 30 ECTS και με επιλογή μαθημάτων σύμφωνα με τα παραπάνω.

Παρατηρήσεις:

  1. Η Θεματική ενότητα Α καλύπτεται από μαθήματα συνεργαζομένων Τμημάτων (Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας και Τμήμα Πληροφορικής). Το μάθημα που θα επιλεγεί από αυτή τη θεματική ενότητα ΔΕΝ λαμβάνεται υπόψη στο άθροισμα των ECTS για τη λήψη του πτυχίου, εκτός εάν δηλωθεί ως μάθημα ελεύθερης επιλογής, οπότε αποτιμάται με 4 ECTS.
  2. Η θεματική ενότητα Γ1 περιέχει μαθήματα που υποστηρίζουν μικροδιδασκαλία και αποτελούν μαθήματα του Εργαστηρίου Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να επιλεχθούν και ανεξάρτητα του Προγράμματος σπουδών και να προσμετρηθούν μόνο στην Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική δήλωση του Φοιτητή στη Γραμματεία.
  3. Το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» γίνεται αποδεκτό ως μάθημα του κύκλου σπουδών για την ΠΔΕ, ΜΟΝΟΝ αν υλοποιηθεί σε σχολείο.

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.