Κορμού

Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΣΥ2201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
6
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
6
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Ελευθεριάδης Χρήστος

Κορδάς Κωνσταντίνος

Σαββίδης Ηλίας

Σαμψωνίδης Δημήτριος

Βασικές έννοιες στην Πυρηνική Φυσική: Πυρήνες, Αλληλεπιδράσεις, Ενεργός διατομή, μέση ελεύθερη διαδρομή, χρόνος ζωής . Κινηματική: διατήρηση ορμής και ενέργειας σε μια αλληλεπίδραση
Σύσταση πυρήνων, διαστάσεις του πυρήνα, τρόποι προσδιορισμού τους
Μάζα και ενέργεια σύνδεσης του πυρήνα, πρότυπο της υγρής σταγόνας, ημιεμπειρικός τύ-πος του Weizsacker, κοιλάδα β-σταθερότητας
Πυρηνικές δυνάμεις, χαρακτηριστικά τους,Δυναμικό Yukawa, Πυρηνικές Ιδιότητες:σπιν του πυρήνα, μαγνητική διπολική ροπή, ηλεκτρική τετραπολική ροπή
Πυρηνικά πηγάδια δυναμικού, Aλληλεπίδραση νουκλεονίου-νουκλεονίου, Μοντέλα πυρή-νων, Πρότυπο των φλοιών
Πυρηνικές διασπάσεις, ραδιενέργεια, ραδιενεργές σειρές, εφαρμογές
α-διάσπαση, κβαντομηχανική ερμηνεία, νόμος Geiger-Nutal, σχάση, σύντηξη
β-διάσπαση, θεωρία Fermi
γ-διάσπαση, κανόνες επιλογής, πυρηνικός συντονισμός, εφαρμογές
Εισαγωγή στα Στοιχειώδη σωμάτια, φερμιόνια, μποζόνια, σωμάτια-αντισωμάτια
Το Καθιερωμένο Πρότυπο-βασικά συστατικά, διατήρηση κβαντικών αριθμών
Αλληλεπιδράσεις και πεδία, Ιδιότητες, χαρακτηριστικά των ηλεκτρομαγνητικών, ασθενών και ισχυρών αλληλεπιδράσεων, Διαγράμματα Feynman
Αρχές αναλλοιώτητας, Νόμοι διατήρησης, μετατοπίσεις, στροφές, ομοτιμία, συζυγία φορτίου, αναστροφή του χρόνου.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Σύγχρονη Σωματιδιακή Φυσική, Mark Thomson, 2020, Ροπή, ISBN: 978-618-5289-46-1
  • 2. Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική, Cottingham W. N., Greenwood D. A., 2002, Τυπωθήτω, ISBN: 978-960-7643-18-6
  • 3. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, 2014, COPY CITY, ISBN: 978-960-9551-14-4

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.