Γενικών Επιλογών

Πρακτική Άσκηση
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΜΕ501
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7, 8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Βουρλιάς Γεώργιος

Στούμπουλος Ιωάννης

Μολοχίδης Αναστάσιος

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.