Γενικών Επιλογών

Φωτονική και Εφαρμογές

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΦΕ206
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4  (Erasmus+ course)
ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Βυρσωκινός Κωνσταντίνος

     

·         Εισαγωγή στη Φωτονική Τεχνολογία

·         Φωτονική vs. Ηλεκτρονική: Ομοιότητες και Διαφορές

·         Υλικά Φωτονικής Τεχνολογίας (LiNbO3, Si, Ge, GaAs, InP, Πολυμερή)

·         Η/Μ κύματα σε κλίμακα νανομέτρου

·         Οπτικές Ίνες και κυματοδήγηση

·         Πηγές και Ανιχνευτές φωτός σε Οπτικές Ίνες και ολοκληρώμενα φωτονικά κυκλώματα (Lasers, Διαμορφωτές, Φωρατές)

·         Παθητικά στοιχεία σε ολοκληρωμένα φωτονικά κυκλώματα (Κυματοδηγοί, Φίλτρα, Πολυπλέκτες/ Αποπολυπλέκτες, Συζεύκτες ισχύος, Διατάξεις για τη σύζευξη του φωτός με οπτικές ίνες, Διαχωριστές και περιστροφείς πόλωσης, Φωτονικοί Κρύσταλλοι)

·         Γραμμικά και μη γραμμικά φαινόμενα σε Φωτονικές Εφαρμογές  (Kerr, Pockels, 2nd Harmonic Generation)

·         Πλασμόνια και κυματοδηγοί πλασμονίου

·         Τεχνολογίες Ολοκλήρωσης Φωτονικών Κυκλωμάτων

·         Εφαρμογές σε Βιολογία, Ιατρική, Απεικόνιση

·         Εφαρμογές σε μετάδοση Πληροφορίας, Τηλεπικοινωνίες, Συνδέσεις Υπολογιστών

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.