Γενικών Επιλογών

Φωτονική και Εφαρμογές
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΦΕ206
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5  (Erasmus+ course)
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Βυρσωκινός Κωνσταντίνος

ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Θεωρία

  • Εισαγωγή στη Φωτονική Τεχνολογία/ Ολοκληρωμένη Οπτική
  • Φωτονική vs. Ηλεκτρονική: Ομοιότητες και Διαφορές
  • Υλικά Φωτονικής Τεχνολογίας
  • Οπτικές Ίνες και κυματοδήγηση του φωτός σε ολοκληρωμένους κυματοδηγούς
  • Σύζευξη του φωτός σε ολοκληρωμένους κυματοδηγούς
  • Διαμόρφωση του Φωτός με μεταβολή φάσης και πλάτους του κύματος
  • Οπτοηλεκτρονικοί ανιχνευτές φωτός (Φωρατές)
  • Παθητικά στοιχεία σε ολοκληρωμένα φωτονικά κυκλώματα (Φίλτρα, Πολυπλέκτες)

Ασκήσεις/Πειραματικές Μετρήσεις

  • Χαρακτηρισμός Laser και καταγραφή φασμάτων
  • Οπτικοί διαμόρφωση σήματος και καταγραφή ποιότητας σήματος
  • Οπτικά Φίλτρα και Οπτικοί Πολυπλέκτες
  • Οπτικοί Ενισχυτές Ίνας και Ημιαγωγού

Το πειραματικό μέρος πραγματοποιείται στο ΚΕΔΕΚ (https://kedek.auth.gr)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.