Πληροφορίες Τομέα
Iconuserslogin Είσοδος Χρηστών    Mailbox Ηλ. Ταχυδρομείο    Iconinfo English

ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Φοιτητικές Ασκήσεις Ατομικής Φυσικής
Χώροι

Ο Τομέας περιλαμβάνει το Εργαστήριο Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής και το Σπουδαστήριο Θεωρητικής Φυσικής.

Το Εργαστήριο Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής στεγάζεται στον 1ο όροφο (ανατολικά) και στο υπόγειο (δυτικά) του κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Το σπουδαστήριο της Θεωρητικής Φυσικής στεγάζεται στον 4ο όροφο.

 
" Φοιτητικές Ασκήσεις Πυρηνικής Φυσικής
Εξοπλισμός

Συστήματα για τη μέτρηση της ραδιενέργειας. Συστήματα μελέτης πυρηνικών αντιδράσεων με ανιχνευτές ιχνών. Συστήματα για τη μέτρηση της θερμοφωταύγειας. Συστήματα για τη μέτρηση των χαρακτηριστικών της εξαΰλωσης ποζιτρονίων στην ύλη. Συστήματα που αφορούν πειράματα με στοιχειώδη σωμάτια. Yποκρίσιμος αντιδραστήρας και η γεννήτρια νετρονίων 14 MeV οι οποίοι βρίσκονται στο Β’ υπόγειο του κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών (δυτικά). Εργαστήριο καθαρού χώρου (Clean Room) για την κατασκευή ανιχνευτών ακτινοβολιών το οποίο βρίσκεται στο κτίριο των Μηχανολόγων Μηχανικών.Ερευνητική Δραστηριότητα
Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
Μεταστοιχείωση πυρηνικών καταλοίπων
Θερμοφωταύγεια - Οπτικώς Προτρεπόμενη Φωταύγεια
Μελέτη δομής εξωτικών πυρήνων
Κβαντική Πληροφορία
Πυρηνική Φυσική: Φυσική ακτινοβολιών και ισοτόπων
Μελέτη των αλληλεπιδράσεων των στοιχειωδών σωματιδίων στον νέο επιταχυντή του CERN Large Hadron Collider (LHC) με την ανίχνευση μιονίων στο Πείραμα ATLAS
Αστροσωματιδιακή Φυσική, πείραμα CAST
Πρόγραμμα n-TOF
Φυσική Ποζιτρονίου, εφαρμογές στην Διαγνωστική
Μελέτη και ανίχνευση της κοσμικής ακτινοβολίας
Πυρηνική Αστροφυσική
Πυρηνική Δομή