Γενικών Επιλογών

Επιταχυντές και Ανιχνευτές στην Πυρηνική και Σωματιδιακή Φυσική
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΣΕ206
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Κορδάς Κωνσταντίνος

Σαμψωνίδης Δημήτριος

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία και μελέτη των βασικών αρχών επιτάχυνσης σωματιδίων καθώς και των τύπων των επιταχυντών. Γίνεται μελέτη των βασικών αρχών φυσικής που χρησιμοποιούνται στην ανίχνευση, στην ταυτοποίηση και τη μέτρηση σωματιδίων καθώς και τις μεθόδους στη διαχείριση δεδομένων πειραμάτων πυρηνικής και σωματιδιακής φυσικής.

·         Ενεργός διατομή, διασπάσεις και χρόνοι ζωής, κινηματική αλληλεπιδράσεων.

·         Επιταχυντές, ιστορική αναδρομή και εφαρμογές.

·         Φυσική επιταχυντών, επιτάχυνση σωματιδίων.

·         Μαγνητικά πεδία, εστίαση δέσμης σωματιδίων, ψύξη δέσμης.

·         Αρχές ανίχνευσης σωματιδίων και εφαρμογές

·         Αλληλεπιδράσεις φορτισμένων σωματιδίων.

·         Αλληλεπιδράσεις ακτινοβολίας με την ύλη.

·         Τροχιές φορτισμένων σωματιδίων.

·         Σπινθιρισμός.

·         Ακτινοβολία Cherenkov.

·         Θερμιδομετρία.

·         Σκανδαλισμός και λήψη δεδομένων

·         Ανακατασκευή αντικειμένων φυσικής

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.