Βασικών Επιλογών

Φυσική Ατμοσφαιρικών Μετρήσεων (πρώην Ατμοσφαιρική Τεχνολογία)
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΦΑΜ2022
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.