Γενικών Επιλογών

Πρακτική Άσκηση
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΜΕ501
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7, 8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Βουρλιάς Γεώργιος

Στούμπουλος Ιωάννης

Μολοχίδης Αναστάσιος

Κυρίτση Κωνσταντία

Πετρίδου Ελένη

Α) Πρακτική Άσκηση-Γενικά: 
Οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής ασκούνται σε τομείς εκπαίδευσης, οργανισμούς, βιομηχανίες, επικοινωνίες, εταιρείες, νοσοκομεία, αεροδρόμια και όπου υπάρχει δυνατότητα εμπλουτισμού των γνώσεων τους σε θέματα φυσικής, αλλά και προοπτική μελλοντικής επαγγελματικής αποκατάστασης. Η εκπαίδευση τους έχει διάρκεια 2 μήνες και είναι πλήρους απασχόλησης. Με την ολοκλήρωσή της προσκομίζουν βεβαίωση εκπαίδευσης από τον φορέα όπου εκπαιδεύτηκαν. Βάσει αυτών των στοιχείων αξιολογούνται και βαθμολογούνται. 

Β) Πρακτική Άσκηση- Ειδικά σε Σχολική Μονάδα: 
Οι βασικοί σκοποί του μαθήματος Πρακτική Άσκηση σε Σχολική μονάδα είναι: 
• η εξοικείωση του φοιτητή με τον μελλοντικό επαγγελματικό του χώρο και το έργο του εκπαιδευτικού, 
• η βαθμιαία και συστηματική εισαγωγή του φοιτητή στην άσκηση καθημερινών επαγγελματικών δραστηριοτήτων: τον σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση της διδακτικής ‐ μαθησιακής διαδικασίας, 
• η καλλιέργεια και η βαθμιαία ανάπτυξη ικανοτήτων παρατήρησης, κατανόησης, ερμηνείας και κριτικής ανάλυσης της διδακτικής πράξης. 
Το μάθημα συντελείται σε 2 φάσεις:
Α’ Φάση, εναλλάξ Εργαστήριο Διδακτικής και παρακολούθηση διδασκαλιών σε Γυμνάσια και Λύκεια της πόλης:
Στο Εργαστήριο Διδακτικής: Ανάλυση Φύλλου Παρατήρησης και Φύλλου Αξιολόγησης διδασκαλιών του μαθήματος της Φυσικής, Κριτική ανάλυση διδασκαλιών μαθημάτων της Φυσικής, στηριζόμενοι σε συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνικές. 
Σε Γυμνάσια και Λύκεια της πόλης: Παρακολούθηση διδασκαλιών του μαθήματος της Φυσικής, Παρατήρηση και καταγραφή των μεθόδων και στρατηγιών που χρησιμοποιούνται σε διδασκαλίες του μαθήματος της Φυσικής και Συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς της τάξης σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης των μαθησιακών στόχων τους 
Β’ Φάση: Σχεδίαση και υλοποίηση διδασκαλίας μαθήματος Φυσικής, από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων, σε εκπαιδευτικές μονάδες., Επιλογή μέσων και ανάπτυξη υλικών για την υλοποίηση της διδασκαλίας. Σύνθεση Φύλλου εργασίας για την υλοποίηση της διδασκαλίας. Διεξαγωγή της διδασκαλίας. Αυτό- και ετερο- αξιολόγηση της διδασκαλίας. 
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν διδασκαλίες έμπειρων εκπαιδευτικών, θα συζητήσουν με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές πάνω σε συγκεκριμένα θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης μιας διδασκαλίας.
 


ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.