Π.Μ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Π.Μ.Σ. Διδακτική της Φυσικής & Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εκπαίδευση στις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις στα γνωστικά αντικείμενα της Διδακτικής της Φυσικής & της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και η ερευνητική συνεισφορά σε αυτές και η αξιοποίησή τους.

Η Διδακτική της Φυσικής είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη και τη βελτίωση της διδασκαλίας της φυσικής, με στόχο τη μάθηση των εννοιών, των αρχών και των νόμων που τη διέπουν, ώστε οι μαθητές, όλων των βαθμίδων, να κατανοήσουν και να μπορούν να ερμηνεύουν τα φυσικά φαινόμενα.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία πτυχιούχων φυσικών εξειδικευμένων σε θέματα που αφορούν τη Διδακτική της Φυσικής και τη χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη διδασκαλία, ώστε να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας για μια σύγχρονη εκπαίδευση, αλλά και να αποτελέσουν τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, που από θέσεις ευθύνης θα επιχειρήσουν να αναμορφώσουν το εκπαιδευτικό τοπίο της χώρας μας.

Το ΠΜΣ στη «Διδακτική της Φυσικής & Εκπαιδευτική Τεχνολογία» παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, ενώ μπορεί να οδηγήσει και στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία εξάμηνα (90 ECTS). Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με τις προϋποθέσεις της παραγρ.1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017 και όπως ορίζει ο κανονισμός του ΠΜΣ.

 

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.