Γενικών Επιλογών

Βιοφυσική
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΒΙΕ103
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Κατσικίνη Μαρία

Σαμαράς Θεόδωρος

· Εισαγωγικές έννοιες: Χημικοί δεσμοί (δια-ατομικά δυναμικά ασθενών και ισχυρών δεσμών, μη-κεντρικές δυνάμεις, ενέργεια δεσμού, σταθερά ελατηρίου και ελαστικό όριο δεσμού), ρυθμός μεταβολής χημικών αντιδράσεων (ελεύθερη και εσωτερική ενέργεια, θερμοδυναμική - στατιστική μηχανική, κινητική χημικών αντιδράσεων, ενέργεια ακτινοβολίας)

· Εισαγωγικές έννοιες: Ρυθμός μεταβολής χημικών αντιδράσεων (ελεύθερη και εσωτερική ενέργεια, θερμοδυναμική - στατιστική μηχανική, κινητική χημικών αντιδράσεων, ενέργεια ακτινοβολίας)

· Διαδικασίες μεταφοράς: Διάχυση, ιξώδες

· Διαδικασίες μεταφοράς: Αγωγή θερμότητας

· Πειραματικές τεχνικές στη Bιοφυσική: Περίθλαση ακτίνων Χ, πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός, μικροσκοπία σάρωσης σήραγγας (STM), μικροσκοπία ατομικών δυνάμεων (ΑFM), οπτικές λαβίδες (optical tweezers), ηλεκτρική καθήλωση εμβαλώματος (patch clamping)

· Βιολογικά πολυμερή: Νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA) και η διαμόρφωσή (conformation) τους, πρωτεΐνες και η αναδίπλωσή (folding) τους

· Βιολογικές μεμβράνες: Ιστορική αναδρομή, χημική σύσταση και δομή των βιολογικών μεμβρανών

· Βιολογικές μεμβράνες: Φυσική των βιολογικών μεμβρανών

· Διεγέρσιμες βιολογικές μεμβράνες: διάχυση και κινητικότητα ιόντων, δυναμικό ηρεμίας, δυναμικό δράσης

· Διεγέρσιμες βιολογικές μεμβράνες: Μοντέλο Hodgkin-Huxley

· Διάδοση νευρικής ώσης (μοντέλο καλωδίου, μοντέλο FitzHugh-Nagumo)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ, Κωδικός Επιλογής: 86200283, Συγγραφείς: Kensal Van Holde, W. Curtis Johnson, P. Shing Ho, ISBN: 9789608002555, Εκδόσεις: ΕΜΒΡΥΟ
  • 2. Βιοφυσική-ΒασικέςΑρχές, Κωδικός Επιλογής: 94643669, Συγγραφείς: Cotterill M.J. Rodney, ISBN: 9789925576043, Εκδόσεις: Broken Hill Publishers

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.