Βασικών Επιλογών

Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΕ204
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5  (Erasmus+ course)
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Βουγιατζής Γεώργιος

· Εισαγωγή στα δυναμικά συστήματα – Αναλυτικές και Αριθμητικές διαδικασίες – Το λογισμικό Mathematica

· Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων αναλυτικά και αριθμητικά - Επίλυση με Mathematica

· Γενικές Έννοιες των Δυναμικών Συστημάτων – Τροχιές , Φασικός Χώρος

· Διατηρητικά Δυναμικά συστήματα Ενός βαθμού Ελευθερίας

· Αυτόνομα Γραμμικά Συστήματα Δύο Διαστάσεων

· Αυτόνομα Μη Γραμμικά Συστήματα Δύο Διαστάσεων

· Διακλαδώσεις – Οριακοί κύκλοι

· Εφαρμογές

· Μη αυτόνομα συστήματα Ενός βαθμού ελευθερίας – Ταλαντωτές

· Περιοδικές, ημιπεριοδικές και χαοτικές ταλαντώσεις

· Οριακοί κύκλοι και παράξενος ελκυστής στην εξίσωση Duffing

· Διακριτές δυναμικές απεικονίσεις

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΣΤΗΜΑΤΑ 2η εκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΠΟΥΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 2020, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΣ Γ. ΠΝΕΩΜΑΤΙΚΟΣ, ISBN: 978-960-7258-82-3
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΓΙΑΤΖΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΕΛΕΤΛΙΔΟΥ, 2016,ISBN: 978-960-603- 103-8

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.