Πληροφορίες Π.Μ.Σ.
Iconuserslogin Είσοδος Χρηστών    Mailbox Ηλ. Ταχυδρομείο    Iconinfo English

Π.Μ.Σ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Η Επιστήμη των Υλικών είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τις μεθόδους και τεχνικές που είναι απαραίτητες για τη ανάπτυξη νέων Υλικών τεχνολογίας (μέταλλα, κεραμικά, πολυμερή, σύνθετα υλικά, άμορφα υλικά, ημιαγωγοί, υπεραγωγοί, μαγνητικά υλικά κλπ).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη "Φυσική & Τεχνολογία Υλικών" παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, ενώ μπορεί να οδηγήσει και στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία εξάμηνα.

Στόχος του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων - στελεχών με διεπιστημονική παιδεία στον τομέα των σύγχρονων Υλικών τεχνολογίας, ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της βιομηχανίας, των παραγωγικών φορέων, και των ερευνητικών κέντρων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι σήμερα οι απόφοιτοι έχουν επιτύχει αξιόλογες επιδόσεις που τους επέτρεψαν να διεκδικήσουν με επιτυχία θέσεις ερευνητών σε ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και θέσεις στελεχιακού δυναμικού της βιομηχανίας. Πολλοί από αυτούς εκπονούν διδακτορικές διατριβές, ενώ απόφοιτοι διδάκτορες κατέχουν θέσεις μελών ΔΕΠ σε πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού.

Τα μαθήματα καλύπτουν τόσο τις θεμελιώδεις γνώσεις, όσο και τις σύγχρονες εξελίξεις και την τεχνολογία αιχμής στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των Υλικών. Διδάσκουν μέλη ΔΕΠ και ερευνητές τόσο από το Τμήμα Φυσικής όσο και από άλλες σχολές και ερευνητικά κέντρα. Διδάσκεται η σχέση της νανο-δομής με τις ιδιότητες, καθώς και οι μέθοδοι και τεχνικές ανάπτυξης, μελέτης, χαρακτηρισμού και επιλογής των Υλικών. Γίνεται ευρεία χρήση νέων τεχνολογιών εκπαίδευσης. Στους φοιτητές παρέχεται άμεση πρόσβαση σε σύγχρονα εργαστήρια, σε πλήρως ενημερωμένη βιβλιοθήκη, σε δίκτυα υπολογιστών, επιστημονικό λογισμικό και βάσεις δεδομένων. Έμφαση δίνεται στην αλληλεπίδραση με ερευνητικά κέντρα και παραγωγικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ιδιαίτερη καινοτομία αποτελούν τα εργαστήρια εκπαίδευσης στην ερευνητική μεθοδολογία. Επίσης προσφέρονται ειδικευμένα μαθήματα στην εφαρμογή και διαχείριση της τεχνολογίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

Οι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλων των ευργετημάτων που προβλέπονται από τους νόμους και διατάξεις σχετικά με τη φοιτητική τους ιδιότητα (ιατρική περίθαλψη, δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου, σίτιση, πρόσβαση σε αθλητικές και άλλες εγκαταστάσεις του ΑΠΘ, κλπ). Επιπρόσθετα, χορηγούνται υποτροφίες στους αριστεύσαντες κατ'έτος φοιτητές, διαμέσου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Στο ΠΜΣ Φ&TY γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικής και Χημείας καθώς και των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής μετά από κατάταξη με βάση τα τυπικά τους προσόντα.