Π.Μ.Σ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Π.Μ.Σ. Φυσικής και Τεχνολογίας Υλικών

Σκοπός του προγράμματος
Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Φυσική & Τεχνολογία Υλικών (Φ&ΤΥ) είναι η κατάρτιση επιστημόνων με διεπιστημονική παιδεία και υψηλής ποιότητας θεωρητική και πειραματική εκπαίδευση σε νέα υλικά αιχμής, που περιλαμβάνει θέματα ανάπτυξης, ιδιοτήτων, χαρακτηρισμού, επιλογής και βελτιστοποίησης υλικών, επιχειρηματικές δεξιότητες καθώς και διαχείριση και μεταφορά τεχνογνωσίας. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν ένα στέρεο υπόβαθρο θεωρητικών και πειραματικών γνώσεων καθώς και υπολογιστικών εργαλείων που είναι απαραίτητα για την κατανόηση και τον φορμαλισμό προχωρημένων αρχών στη φυσική και τεχνολογία των υλικών και των εφαρμογών τους, τις περιβαλλοντολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις και την αειφόρο ανάπτυξη και είναι ικανοί να καλύψουν τις ανάγκες της βιομηχανίας, των παραγωγικών φορέων, των ερευνητικών κέντρων και της εκπαίδευσης, στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πρόγραμμα σπουδών
Το ΠΜΣ Φ&ΤΥ ιδρύθηκε το 1996 και από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 λειτουργεί με νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4485/2017 ΦΕΚ 114 Α). Το πρόγραμμα σπουδών είναι  σχεδιασμένο έτσι ώστε να ικανοποιεί τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας και της βιομηχανίας στον τομέα των νέων υλικών αιχμής.

Το ΠΜΣ απομένει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από επιτυχή φοίτηση 3 εξαμήνων (90 ECTS). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, εργαστηρίων και σεμιναρίων είναι υποχρεωτική. Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο ως εξής:
1ο εξάμηνο: οι φοιτητές παρακολουθούν 5 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού («Φυσικές ιδιότητες υλικών», «Δομή, Ανάπτυξη & σύνθεση υλικών», «Τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών», «Φυσική στερεάς κατάστασης-Θεωρία και εφαρμογές», «Υπολογιστικές μέθοδοι στη φυσική υλικών Ι»).
2ο εξάμηνο: οι φοιτητές παρακολουθούν 4 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού («Εργαστήριο χαρακτηρισμού υλικών», «Βιομηχανικά υλικά», «Μέθοδοι βελτιστοποίησης και επιλογής υλικών», «Εργαστήριο εκπαίδευσης στην ερευνητική μεθοδολογία») και επιλέγουν 3 από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής στα οποία περιλαμβάνεται και η πρακτική άσκηση ERASMUS+ που διεξάγεται σε συνεργαζόμενα ΑΕΙ ή Ερευνητικά Εργαστήρια της Ευρώπης.
3ο εξάμηνο: Το τελευταίο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση πρωτότυπης διπλωματικής εργασίας.
Το πρόγραμμα σπουδών είναι ενιαίο και δεν υπάρχουν ειδικεύσεις.
Τα μαθήματα και οι διδάσκοντες του ΠΜΣ αξιολογούνται στο τέλος κάθε εξαμήνου μέσω του πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΑΠΘ.

Υποδομή
Για την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών χρησιμοποιείται η ερευνητική υποδομή των Τομέων Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Εφαρμοσμένης Φυσικής & Φυσικής Περιβάλλοντος καθώς και συνεργαζόμενων Εργαστηρίων σε ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι φοιτητές εκπαιδεύονται στα ερευνητικά εργαστήρια  «Ηλεκτρονικής μικροσκοπίας», «Ακτίνων Χ, Οπτικού χαρακτηρισμού και Θερμικής Ανάλυσης», «Οπτικής και Φασματοσκοπίας», «Μαγνητισμου & Μαγνητικών Υλικών», «Ηλεκτρικού χαρακτηρισμού ημιαγωγικών υλικών και διατάξεων μικροηλεκτρονικής» και Θεωρητικής Φυσικής Στερεάς Κατάστασης.  Επίσης οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε εργαστήρια συνεργαζόμενων εργαστήριων του εξωτερικού στα οποία αποκτούν πρόσβαση μέσω προγραμμάτων κινητικότητας ERASMUS+ για σπουδές ή για Πρακτική.

Δίδακτρα
Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ Φ&ΤΥ δεν προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ή τελών εγγραφής.

Εισαγωγή στο ΠΜΣ Φ&ΤΥ: Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται στους είκοσι (20) ετησίως. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. από Τμήματα ή Σχολές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με πρόγραμμα σπουδών συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (π.χ. Σχολές Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνείων), όπως εξειδικεύονται στην ετήσια πρόσκληση για την εισαγωγή φοιτητών. Οι αιτήσεις αποφοίτων Τμημάτων με μερική συνάφεια προς το ΠΜΣ γίνονται δεκτές κατόπιν εισηγήσεως Τριμελούς Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης η οποία αποφασίζει και για την εν δυνάμει συμμετοχή των υποψηφίων σε εξετάσεις τριών προπτυχιακών μαθημάτων (Φυσική Στερεάς Κατάστασης Ι, Κβαντομηχανική Ι & Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ).

Η προκήρυξη των θέσεων στο ΠΜΣ γίνεται από το Τμήμα Φυσικής κατά τον μήνα Μάιο.

Κριτήρια επιλογής: Απαραίτητη είναι η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (πιστοποιείται με εξέταση ή κατοχή πιστοποιητικού, τουλάχιστον επιπέδου Β2, από φορείς αναγνωρισμένους από το ΑΣΕΠ). Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν  τον βαθμό πτυχίου, τον χρόνο απόκτησης πτυχίου σε σχέση με τον ελάχιστο απαιτούμενο, τη βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ., την επίδοση στην  Πτυχιακή ή Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, ή άλλων εργασιών (έως 20 μόρια). Επί πλέον προσμετρώνται δημοσιεύσεις, εργασίες, άλλα πτυχία, άλλα μεταπτυχιακά, γνώση άλλων (πλην της Αγγλικής) ξένων γλωσσών, ερευνητική εμπειρία, επαγγελματική εμπειρία κλπ.

Σημειώνεται ότι γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές τους σπουδές κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Επαγγελματική Απασχόληση
Στη διάρκεια των 26 ετών λειτουργίας του ΠΜΣ Φ&ΤΥ έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 350 φοιτητές η πλειοψηφία των οποίων απορροφήθηκε σε τομείς έντασης γνώσης. Ειδικότερα (στοιχεία του 2018) το 32% των αποφοίτων κατέλαβε θέσεις ερευνητών, το 43% εργάζεται σε ΑΕΙ (23% σε θέσεις καθηγητικές & το 20% σε θέσεις ειδικού διδακτικού προσωπικού), το 17% σε εταιρείες και το 8% έχει εξελιχθεί σε θέσεις στελεχών στην εκπαίδευση. Τα ανωτέρω στοιχεία αφορούν απορρόφηση πτυχιούχων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι σημαντικό ποσοστό των πτυχιούχων, 35-40%, συνεχίζουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.  

Διοίκηση
Μεταξύ των πολλών διοικητικών οργάνων που εμπλέκονται στην οργάνωση και διοίκηση των ΠΜΣ (π.χ. Σύγκλητος ΑΠΘ, Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ, η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής κλπ), πλησιέστερα προς τον φοιτητή είναι ο Διευθυντής/Διευθύντρια του ΠΜΣ και η πενταμελής Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) που απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Τόσο ο/η Διευθυντής/τρια όσο και η Σ.Ε. εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος και έχουν διετή θητεία.

Επικοινωνία – Πληροφορίες
Διευθυντής : Μ. Αγγελακέρης, καθηγητής, 2310-998172, Please turn on Javascript in your browser
Διοικητική υποστήριξη: Χ. Μεταξά, 2310-998027, materials@physics.auth.gr
Γραμματεία: Γ. Καϊμακάμης, 2310-998150, info@physics.auth.gr

 

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.