Π.Μ.Σ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Π.Μ.Σ. Υπολογιστικής Φυσικής

Η θεαματική ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών τείνει να επιφέρει μια ολοκληρωτική οικονομική και κοινωνική μεταβολή, η κατάληξη της οποίας θα είναι η κοινωνία της πληροφορίας. Οι τεχνολογίες αυτές παρέχουν τη δυνατότητα επίλυσης σημαντικών προβλημάτων της κοινωνίας και δημιουργούν συνεχώς πολυάριθμα νέα επαγγέλματα και θέσεις εργασίας. Συνέπεια της εξέλιξης αυτής είναι το γεγονός ότι σε όλους σχεδόν τους χώρους εργασίας, ακόμη και στους πιο παραδοσιακούς, όπως είναι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, απαιτούνται πλέον σημαντικές γνώσεις δεξιοτήτων πληροφορικής. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το Υπουργείο Παιδείας δαπανά σημαντικά ποσά για την επιμόρφωση των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών, με σκοπό την εισαγωγή των τεχνολογιών αυτών στην εκπαίδευση. Επίσης, η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας προϋποθέτει σήμερα μεγάλη εμπειρία στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως υπολογιστικών εργαλείων, και τη χρήση των για την ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης φαινομένων και διεργασιών. Το πεδίο της Υπολογιστικής Φυσικής (ΥΦ) αναπτύσσει τις παραπάνω δραστηριότητες με το καλύτερο δυνατό τρόπο.

Βασικός στόχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Υπολογιστική Φυσική (ΜΔΕ-ΥΦ) είναι η ειδίκευση των φοιτητών σε μεθόδους προσομοίωσης φαινομένων και διεργασιών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού παρέχονται επίσης και οι απαιτούμενες γνώσεις πληροφορικής. Πρέπει επιπρόσθετα να τονισθεί ότι οι νόμοι της φυσικής είναι αυτοί που διέπουν πολλούς κλάδους της επιστήμης και της τεχνολογίας, και οι τεχνικές μοντελοποίησης και προσομοίωσης που εφαρμόζονται στην φυσική έχουν εφαρμογή σε πολλά άλλα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία, π.χ.

οι νόμοι και οι υπολογιστικές τεχνικές της δυναμικής έχουν σήμερα ευρεία εφαρμογή στη περιοχή της χημείας, της βιολογίας, του περιβάλλοντος, τους κλάδους των μηχανικών, ακόμη και στα οικονομικά,

οι νόμοι και οι υπολογιστικές τεχνικές της στατιστικής φυσικής εφαρμόζονται σε όλους τους κλάδους των φυσικών επιστημών και αυτούς των μηχανικών, όπως και στα οικονομικά,

οι νόμοι και οι υπολογιστικές τεχνικές του ηλεκτρομαγνητισμού στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών και της ηλεκτρονικής,

και τέλος, οι νόμοι και οι τεχνικές της κβαντομηχανικής στους κβαντικούς υπολογιστές, τη χημεία, τη σύγχρονη τεχνολογία της οπτοηλεκτρονικής και τη νανοτεχνολογία

Έτσι η εμπειρία που αποκτάται μέσα από την εκπαίδευση στην υπολογιστική Φυσική παρέχει τη δυνατότητα στους κατόχους της να διεκδικήσουν με επιτυχία θέσεις εργασίας σε ένα ευρύτερο φάσμα επαγγελμάτων. Οι πτυχιούχοι του ΜΔΕ-ΥΦ θα έχουν δυνατότητα απασχόλησης σε δραστηριότητες κυρίως στη περιοχή της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως π.χ. την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων προσομοίωσης φαινομένων και διεργασιών, την επεξεργασία δεδομένων, την εφαρμοσμένη πληροφορική, κλπ.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ό,τι οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Υπολογιστική Φυσική ικανοποιούν ανάγκες τόσο της εκπαίδευσης όσο και της οικονομίας γενικότερα. Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος αυτού είναι

Η δημιουργία και κατάρτιση στελεχών υψηλής στάθμης που είναι απαραίτητα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην ευρύτερη περιοχή των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας.

Η δημιουργία και κατάρτιση υψηλής στάθμης στελεχών που είναι απαραίτητα για την στελέχωση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων οργανισμών και επιχειρήσεων.

Η αποφυγή της απώλειας του επίλεκτου επιστημονικού μας δυναμικού σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής για Μεταπτυχιακές Σπουδές και στη συνέχεια επάνδρωση των εκεί ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων.

Η ανάδειξη της έρευνας στη Υπολογιστική Φυσική που διεξάγεται στο ΑΠΘ και η προσέλκυση μεταπτυχιακών σπουδαστών από τις γειτονικές χώρες.

Η συντήρηση υψηλής στάθμης έρευνας στο ΑΠΘ με αντικείμενο την Υπολογιστική Φυσική και την ευεργετική επίδραση αυτής στην προπτυχιακή εκπαίδευση.

Η σημασία της εκπαίδευσης στελεχών με γνώσεις ανάλογες προς αυτές που προσφέρει το ΜΔΕ-ΥΦ γίνεται επίσης φανερή και από την πρόσφατη μελέτη του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών για τις ανάγκες των βιομηχανικών επιχειρήσεων σε ειδικότητες αιχμής (Μάιος 2001), στην οποία δεύτερη, σε αναμενόμενο αριθμό θέσεων εργασίας, κατατάσσεται η κατεύθυνση "Τεχνολογίες Πληροφορίας- Επικοινωνιών". Όλα αυτά συνθέτουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τους πτυχιούχους του ΜΔΕ-ΥΦ.

 

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.