Γενικών Επιλογών

Μετρολογία - Συστήματα Ποιότητας
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘE201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Σαραφίδης Χαράλαμπος

Σκοπός της μετρολογίας. Πρότυπα μεγέθη. Υλοποίηση προτύπων. Ιχνηλασιμότητα. Αβεβαιότητες. Σύγχρονα επιτεύγματα της μετρολογίας. Φυσική Στερεάς Κατάστασης και μετρολογία. Εφαρμογές. Σημασία και ορισμός της ποιότητας. Μέτρηση της ποιότητας. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9000, EN 45001. Πιστοποίηση. Εφαρμογές

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΠΕΤΡΙΔΗΣ Β., UNIVERSITY STUDIO PRESS
  • 2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΣΙΟΤΡΑΣ Γ.Δ., ΜΠΕΝΟΥ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • Sensors for Measurement and Control, Peter Elgar, TecQuipment Limited: 1998.
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.