Τμήμα Φυσικής
Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Φυσικής είναι εναρμονισμένη με την πολιτική ποιότητας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αποβλέπει στην διασφάλιση της ποιοτικής λειτουργίας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και ελέγχοντας την υλοποίηση τους. Λαμβάνοντας ανάδραση από τους φοιτητές και το προσωπικό του Τμήματος, οι στόχοι αυτοί επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να προκύπτει μια συνεχής βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου ΠΠΣ.

Ειδικότερα, το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας, η οποία θα εξασφαλίζει την διαφύλαξη της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας του ΠΠΣ, τη διαφύλαξη του επιστημονικού προσανατολισμού (ιδιαιτέρως επειδή η Φυσική είναι μια από τις βασικές επιστήμες) και την υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης, ενώ καθορίζονται συγκεκριμένες ενέργειες και τρόποι για την επίτευξη των στόχων.

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.