Π.Μ.Σ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ)

Π.Μ.Σ. Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας)

1.  Το πρόγραμμα σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Ηλεκτρονική Φυσική - Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η)” λειτουργεί από το 1965 και είναι το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που λειτούργησε στο

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 λειτουργεί νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών σχεδιασμένο με βάση τις σημερινές τάσεις της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και τις διαγραφόμενες συνθήκες απασχόλησης των εξειδικευμένων αποφοίτων του.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από φοίτηση 4 εξαμήνων (120 ECTS) με ανώτατο όριο τα 8 εξάμηνα.

Το ΠΜΣ έχει 2 κατευθύνσεις :

  • την Ηλεκτρονική και
  • τις Τηλεπικοινωνίες 

Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε έξι (6) μαθήματα κορμού (42 ECTS), 5 μαθήματα κατεύθυνσης (42 ECTS), 1 μάθημα επιλογής (6 ECTS) και διπλωματική εργασία (30 ECTS).

Το πρόγραμμα μαθημάτων συμπληρώνεται κάθε χρόνο με ένα πρόγραμμα διαλέξεων εξωτερικών ειδικών επιστημόνων είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Επίσης πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές σε παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις τεχνολογίας ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνιών.

Οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση παρακολούθησης 10 διαλέξεων που οργανώνονται στα πλαίσια του ΠΜΣ.


2. Υποδομή

Χρησιμοποιείται όλη η υπάρχουσα υποδομή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής και του Εργαστηρίου Ραδιοεπικοινωνιών. Περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας 25 θέσεων, νησίδα Η/Υ 14 θέσεων εργασίας και 2 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια πειραματικών ασκήσεων (εξοπλισμός Ραδιοεπικοινωνιών, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Ηλεκτρονικής, Μικροηλεκτρονικής και Συστημάτων Ελέγχου).


3. Δίδακτρα και οικονομική ενίσχυση

Το ΠΜΣ δεν έχει δίδακτρα.

Ένας αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών συμμετέχει στα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και στο Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών.


4. Απόφοιτοι – Επαγγελματική Απασχόληση

Στη διάρκεια των 54 ετών λειτουργίας του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 820 Ηλεκτρονικοί Φυσικοί  (Ραδιοηλεκτρολόγοι) οι οποίοι έχουν καλύψει θέσεις σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικής του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και θέσεις σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα με πλήρη αναγνώριση των γνώσεων που απέκτησαν στο ΠΜΣ.

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία) είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης  και θεωρείται προϋπόθεση για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α.

Οι διπλωματούχοι του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής έχουν μέσο όρο επαγγελματικής αποκατάστασης 6 μήνες.


5. Εισαγωγή στο ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας)

Μέγιστος Αριθμός εισακτέων: 20

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) Φυσικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Διοίκησης Τεχνολογίας, Σχολής Ικάρων καθώς και των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του εσωτερικού ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων επίσημα από το Ελληνικό κράτος ιδρυμάτων του εξωτερικού. Οι αιτήσεις πτυχιούχων άλλων συναφών Τμημάτων γίνονται δεκτές κατόπιν επί πλέον ειδικών εξετάσεων όπως αυτές εξειδικεύονται στην ετήσια πρόσκληση για την εισαγωγή φοιτητών στο Π.Μ.Σ.

Κριτήρια επιλογής: Βαθμός πτυχίου, χρονική διάρκεια φοίτησης, βαθμός προπτυχιακών υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής σχετικών με το ΠΜΣ, Πτυχιακή εργασία σχετική με το ΠΜΣ, άλλα προσόντα (δημοσιεύσεις, εργασίες, ερευνητική εμπειρία, δεύτερο πτυχίο, γνώση ξένης γλώσσας), συνέντευξη.

Απαραίτητη η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Πιστοποιείται με εξέταση ή κατοχή πιστοποιητικού, τουλάχιστον επιπέδου Β2, από επίσημους φορείς (αναγνωρισμένους από το ΑΣΕΠ).

Γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές τους σπουδές κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.