Γενικών Επιλογών

Δομικές Ιδιότητες Στερεών και Μικροσκοπία Υλικών
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΕ203
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Παράγοντες που καθορίζουν την κρυσταλλική δομή, Δεσμοί, Ενέργεια σύνδεσης, Σταθερά Madelung, Κανόνες Pauling, Συμπαγής συσσωμάτωση, Διάκενες θέσεις.
Xαρακτηριστικές κρυσταλλικές δομές υλικών τεχνολογίας (μέταλλα, κεραμικά), Πολυμορφισμός, Πολυτυπισμός, Στερεά διαλύματα, Τάξη-αταξία, Πολυκρυσταλλικά υλικά, Νανοκρυσταλλικά υλικά, Ατέλειες δομής (σημειακές, γραμμικές, εκτεταμένες και τριών διαστάσεων), Άμορφα και πολυμερικά υλικά, Ημικρύσταλλοι.
Κρυσταλλική συμμετρία και αρχές, Διεργασίες και ομάδες συμμετρίας, Παραλλαγές, Ολοεδρία, Σύμμορφες και μη σύμμορφες ομάδες, Κεντροσυμμετρικοί και μη κεντροσυμμετρικοί κρύσταλλοι.
Ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης: Αλληλεπίδραση ηλεκτρονίων-ύλης, Βασικοί τρόποι λειτουργίας. Περίθλαση ηλεκτρονίων. Απεικόνιση ατελειών δομής & διεπιφανειών. Νανοσκοπία και ηλεκτρονική μικροσκοπία ατομικής ανάλυσης. Ηλεκτρονική μικροσκοπία σαρωτικής-διέλευσης. Φασματοσκοπικές τεχνικές. Εφαρμογές.
Μικροσκοπίες σάρωσης επιφανειών: Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης, σαρωτική μικροσκοπία σήραγγας & ατομικών δυνάμεων. Εφαρμογές.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • Μαθήματα για τη δομή των κρυσταλλικών στερεών, Χρήστος Β. Λιούτας, 2020, Ροπή, ISBN: 978-618-5289-45-4
  • Επιστήμη και τεχνολογία υλικών,Trolier-McKinstry Susan, Newnham Robert Ε. (Συγγρ.) - Λιτσαρδάκης Γιώργος, Φαρμάκης Φίλιππος (Επιμ.), Κριτική, ISBN: 978-960-586-376-0

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.