Κορμού

Οπτική
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘΥ3212
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
5
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5.5  (Erasmus+ course)
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Αγγελακέρης Μαυροειδής

Αρβανιτίδης Ιωάννης

Κατσικίνη Μαρία

Βουρουτζής Νικόλαος

Βυρσωκινός Κωνσταντίνος

Γιώτη Μαρία

Κύματα σε ελαστικά μέσα: Βασικές έννοιες κύματος, παραγωγή κυματικής εξίσωσης, αρμονικά κύματα, χαρακτηριστικά μηχανικών κυμάτων, ενέργεια κύματος.

Διάδοση ελαστικών κυμάτων: Επαλληλία κυμάτων, ταχύτητα φάσεως και ομάδος, στάσιμα κύματα, κανονικοί τρόποι, διακροτήματα. Ασκήσεις

Διάδοση ελαστικών κυμάτων: Στάσιμα κύματα, κανονικοί τρόποι, διακροτήματα. Ασκήσεις

Ηχητικά κύματα: Παραγωγή ηχητικών κυμάτων, εφαρμογές. Ασκήσεις

Κυματική φύση και διάδοση του φωτός: Κυματική εξίσωση ΗΜ-κυμάτων, Ελεύθερη διάδοση κυμάτων, αρχή του Huygens, ανάκλαση διάθλαση. Ασκήσεις

Διασπορά: Εξίσωση διασποράς, διασκεδασμός του φωτός. Ασκήσεις

Πόλωση του φωτός: Παραγωγή, ανίχνευση, εφαρμογές στη φύση, διπλοθλαστικότητα. Ασκήσεις

Πόλωση του φωτός: Ορισμοί, περιγραφή, (γραμμικό, κυκλικό, ελλειπτικό), ιδιότητες. Ασκήσεις

Συμβολή και Συμφωνία του φωτός: Χωρική και χρονική συμφωνία, διατάξεις παραγωγής συμφώνου φωτός, συμφωνία πηγών.

Συμβολή και Συμφωνία του φωτός: Βασικές διατάξεις συμβολής. Ασκήσεις

Περίθλαση του φωτός: Έννοια περίθλασης, περίθλασης μακρινού και κοντινού πεδίου, περίθλαση από σχισμή. Ασκήσεις

Περίθλαση του φωτός: Παραδείγματα περίθλασης από τυπικά περιθλώντα διαφράγματα υψηλής συμμετρίας, (ορθογώνιο, οπή, φράγμα), διακριτική ικανότητα, εφαρμογές. Ασκήσεις

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • . Οπτική,Hecht Eugene (επιστ. επιμ. Βές Σωτήρης), 2018, GUTENBERG, ISBN: 978-960-01-1955-8
  • 2. Οπτική,Εugene Hecht, 1979, ΕΣΠΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., ISBN: 978-960-7610-30-0
  • Πανεπιστημιακή φυσική με σύγχρονη φυσική, Τόμος: Β ΤΟΜΟΣ, Young H., Freedman R., 2019, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ISBN: 978-960-02-3536-4

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.