Κορμού

Γενική Φυσική IV (Οπτική - Κυματική)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘΥ204
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
3
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
5
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
8  (Erasmus+ course)
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Αγγελακέρης Μαυροειδής

Αρβανιτίδης Ιωάννης

Βουρουτζής Νικόλαος

Κατσικίνη Μαρία

Βυρσωκινός Κωνσταντίνος

Γιώτη Μαρία

Κύματα σε ελαστικά μέσα: Βασικές έννοιες κύματος, παραγωγή κυματικής εξίσωσης, αρμονικά κύματα, χαρακτηριστικά μηχανικών κυμάτων, ενέργεια κύματος.

Διάδοση ελαστικών κυμάτων: Επαλληλία κυμάτων, ταχύτητα φάσεως και ομάδος, στάσιμα κύματα, κανονικοί τρόποι, διακροτήματα. Ασκήσεις

Διάδοση ελαστικών κυμάτων: Στάσιμα κύματα, κανονικοί τρόποι, διακροτήματα. Ασκήσεις

Ηχητικά κύματα: Παραγωγή ηχητικών κυμάτων, εφαρμογές. Ασκήσεις

Κυματική φύση και διάδοση του φωτός: Κυματική εξίσωση ΗΜ-κυμάτων, Ελεύθερη διάδοση κυμάτων, αρχή του Huygens, ανάκλαση διάθλαση. Ασκήσεις

Διασπορά: Εξίσωση διασποράς, διασκεδασμός του φωτός. Ασκήσεις

Πόλωση του φωτός: Παραγωγή, ανίχνευση, εφαρμογές στη φύση, διπλοθλαστικότητα. Ασκήσεις

Πόλωση του φωτός: Ορισμοί, περιγραφή, (γραμμικό, κυκλικό, ελλειπτικό), ιδιότητες. Ασκήσεις

Συμβολή και Συμφωνία του φωτός: Χωρική και χρονική συμφωνία, διατάξεις παραγωγής συμφώνου φωτός, συμφωνία πηγών.

Συμβολή και Συμφωνία του φωτός: Βασικές διατάξεις συμβολής. Ασκήσεις

Περίθλαση του φωτός: Έννοια περίθλασης, περίθλασης μακρινού και κοντινού πεδίου, περίθλαση από σχισμή. Ασκήσεις

Περίθλαση του φωτός: Παραδείγματα περίθλασης από τυπικά περιθλώντα διαφράγματα υψηλής συμμετρίας, (ορθογώνιο, οπή, φράγμα), διακριτική ικανότητα, εφαρμογές. Ασκήσεις

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Οπτική, Hecht Eugene (επιστ. επιμ. Σ. Βές), 2018, GUTENBERG, ISBN: 978-960-01-1955-8
  • 2. Οπτική, Εugene Hecht, 1979, ΕΣΠΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., ISBN: 978-960-7610-30-0
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • M. V. Klein, "Optics" J. Wiley & Sons, 1970
  • E. Hecht and A. Zajac, "Optics" Addison-Wesley, 1974
  • M. Born and E. Wolf, "Principle of Optics" Pergamon Press, 1970

ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.