Γενικών Επιλογών

Παγκόσμιες Περιβαλλοντικές Μεταβολές
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΕ101
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4  (Erasmus+ course)
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

   Χωρικές και χρονικές κλίμακες  ατμοσφαιρικών διεργασιών.  Μηχανισμοί εκπομπής και απομάκρυνσης ατμοσφαιρικών συστατικών. Χρόνος παραμονής. Ασκήσεις 

    Παγκόσμιοι κύκλοι συστατικών της ατμόσφαιρας που περιέχουν θείο, άζωτο, αλογόνα και άνθρακα.

     Εισαγωγή στο στρώμα του όζοντος. Μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής του όζοντος. Δυναμική του στρώματος όζοντος.

   Η αραίωση του στρώματος του όζοντος. Περιοδικές μεταβολές. Μακροχρόνιες τάσεις

  Παγκόσμιες μεταβολές της ατμοσφαιρικής διαφάνειας από τα αιωρούμενα σωματίδια.. Κατανομή μεγέθους των σωματιδίων. Ταξινόμηση των σωματιδίων. Ασκήσεις

    Οπτικές ιδιότητες των αιωρούμενων σωματιδίων. Συνάρτηση φάσης. Επίδραση των σωματιδίων στην ανακλαστικότητα της Γης. Ασκήσεις.

       Εκπομπή ακτινοβολίας από τον ήλιο. Η ηλιακή ακτινοβολία στο όριο της ατμόσφαιρας (φασματικά χαρακτηριστικά και χρονικές μεταβολές). Ασκήσεις

   Παράγοντες που επηρεάζουν την ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διέλευσή της μέσα από την ατμόσφαιρα. Χωρικές και χρονικές μεταβολές της ακτινοβολίας που φθάνει στο έδαφος..

     Χημικές και φωτοχημικές διεργασίες στην ατμόσφαιρα. Ρυθμός φωτόλυσης ατμοσφαιρικών μορίων (τρόποι υπολογισμού και μετρήσεις). Βιολογικές επιπτώσεις της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας (υπολογισμός της προσλαμβανόμενης δόσης, τρόποι μέτρησης). Ασκήσεις

    Εκπομπή και διάδοση της γήινης ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα. Υπολογισμός της απορροφούμενης και διερχόμενης ροής της ακτινοβολίας. Ασκήσεις.

     Κλιματική αλλαγή. Ενεργειακό ισοζύγιο ακτινοβολίας της Γης. Φυσικό και ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ασκήσεις

     Μεταβολή ροής της ακτινοβολίας και κλιματικός εξαναγκασμός. Ανθρωπογενείς μεταβολές ατμοσφαιρικών συστατικών ενεργών ως προς την ακτινοβολία και επιδράσεις στη ροή ακτινοβολίας. Ασκήσεις

     Ηλιακή δραστηριότητα και 
     επιδράσεις στην ατμόσφαιρα και το  
     κλίμα της Γής.  Ασκήσεις

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.