Γενικών Επιλογών

Σεμινάριο: Θέματα Διδακτικής Φυσικής
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΨΕ904
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7, 8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
2
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Πετρίδου Ελένη

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.