Κορμού

Εργαστήριο Οπτικής
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘΥ502
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
4
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
2
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Αρβανιτίδης Ιωάννης

Κατσικίνη Μαρία

Παπαγγελής Κωνσταντίνος

Βουρουτζής Νικόλαος

Βυρσωκινός Κωνσταντίνος

Γιώτη Μαρία

Λασκαράκης Αργύρης

Βίγκα Ελένη

Μεταξά Χρυσούλα

Πινακίδου Φανή

•    Φαινόμενα Συμβολής: Συμβολή από σχεδόν μονοχρωματικές πηγές (Laser), ψευδομονοχρωματικές πηγές (φασματικές λυχνίες Na, Hg, He κλπ) και φυσικού φωτός (λυχνίες πυρακτώσεως) με βάση συγκεκριμένες συμβολομετρικές διατάξεις (διάταξη Lloyd, διάταξη Newton, συμβολόμετρο Michelson – θεωρία της μερικής συμφωνίας του φωτός - ).
•    Φαινόμενα Περίθλασης: Περίθλαση Fraunhofer και Fresnel από μονοχρωματικές πηγές και πηγές φυσικού φωτός από διάφορα διαφράγματα, (οπές, σχισμές, φράγματα), σε διατάξεις περιθλασιμέτρων. Γίνεται επίσης προσδιορισμός των μηκών κύματος των φασματικών γραμμών που προέρχονται από λυχνίες, μέσω φασματοσκοπίων φράγματος.
•    Φαινόμενα Πόλωσης: Παραγωγή ανάλυση και ανίχνευση διαφόρων καταστάσεων πόλωσης (γραμμικά, κυκλικά, ελλειπτικά πολωμένου φωτός) καθώς και η εφαρμογή τους σε φαινόμενα ανακλάσεως, διαθλάσεως. Μεγάλο τμήμα των πειραμάτων αφιερώνεται στην Κρυσταλλική Οπτική και συγκεκριμένα στα φαινόμενα της Διπλής Διάθλασης του φωτός, με τη βοήθεια της Ισλανδικής κρυστάλλου.
•    Γεωμετρική οπτική: Μελετώνται οι βασικοί νόμοι της Γεωμετρικής Οπτικής (ευθύγραμμη διάδοση, ανάκλαση, διάθλαση) ως και βασικές εφαρμογές τους στη λειτουργία των φακών (οπτικά δίοπτρα, πρίσματα, λεπτοί, παχείς, συγκλίνοντες, αποκλίνοντες, συστήματα φακών, σφάλματα).
•    Διασκεδασμός-Απορρόφηση: Μελετάται το φαινόμενο του διασκεδασμού από πρίσμα (μέσω φασματοσκοπικών διατάξεων) και επιχειρείται η ερμηνεία τους με βάση το ατομικιστικό πρότυπο του δείκτη διάθλασης καθώς και η επίδραση του πάχους και της φασματικής κατανομής στην απορρόφηση.
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Εργαστηριακά Θέματα Οπτικής, Κωδικός Επιλογής: 22768467, Συγγραφείς: Αγγελακέρης Μαυροειδής, Αρβανιτίδης Ιωάννης, Βανίδης Ευάγγελος, Βες Σωτήριος, Βίγκα Ελένη, Βουρουτζής Νικόλαος, Γιώτη Μαρία, Κατσικίνη Μαρία, ISBN: 9789604563395, Εκδόσεις: Ζήτη

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.