Γενικών Επιλογών

Φωτονική και Εφαρμογές
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΦΕ206
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Βυρσωκινός Κωνσταντίνος

•    Εισαγωγή στη Φωτονική Τεχνολογία
•    Φωτονική vs. Ηλεκτρονική: Ομοιότητες και Διαφορές 
•    Υλικά Φωτονικής Τεχνολογίας (LiNbO3, Si, Ge, GaAs, InP, Πολυμερή)
•    Η/Μ κύματα σε κλίμακα νανομέτρου
•    Οπτικές Ίνες και κυματοδήγηση
•    Πηγές και Ανιχνευτές φωτός σε Οπτικές Ίνες και ολοκληρώμενα φωτονικά κυκλώματα (Lasers, Διαμορφωτές, Φωρατές)
•    Παθητικά στοιχεία σε ολοκληρωμένα φωτονικά κυκλώματα (Κυματοδηγοί, Φίλτρα, Πολυπλέκτες/ Αποπολυπλέκτες, Συζεύκτες ισχύος, Διατάξεις για τη σύζευξη του φωτός με οπτικές ίνες, Διαχωριστές και περιστροφείς πόλωσης, Φωτονικοί Κρύσταλλοι)
•    Γραμμικά και μη γραμμικά φαινόμενα σε Φωτονικές Εφαρμογές  (Kerr, Pockels, 2nd Harmonic Generation)
•    Πλασμόνια και κυματοδηγοί πλασμονίου
•    Τεχνολογίες Ολοκλήρωσης Φωτονικών Κυκλωμάτων
•    Εφαρμογές σε Βιολογία, Ιατρική, Απεικόνιση
•    Εφαρμογές σε μετάδοση Πληροφορίας, Τηλεπικοινωνίες, Συνδέσεις Υπολογιστών
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.