Ειδικών Επιλογών

Γραμμικά Κυκλώματα
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΦΕ202
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Στούμπουλος Ιωάννης

Βόλος Χρήστος

Κυρίτση Κωνσταντία

Κυκλώματα 1ης και 2ης τάξης με ανεξάρτητες και εξαρτημένες πηγές. Γραμμικά Τετράπολα (δίθυρα). Παράμετροι Τετραπόλων. T και Π ισοδύναμα. Ασκήσεις. Αντιστάσεις εισόδου-εξόδου. Πειραματικός υπολογισμός των παραμέτρων. Συνδέσεις τετραπόλων. Χρονικές αποκρίσεις δικτυωμάτων RC – RL. Πειραματική εφαρμογή σε φορτίσεις – εκφορτίσεις. Αποκρίσεις σε τετραγωνικούς παλμούς. Διαφόριση – ολοκλήρωση. Συναρτήσεις μεταφοράς. Απόκριση συχνότητας (πλάτους-φάσης). Διαγράμματα Nyquist – Bode. Bell και dΒ. Προσέγγιση με ασύμπτωτες. Κατηγορίες φίλτρων. Σύνθετα φίλτρα. Ιδανικά- πραγματικά (LP, HP, BP, BS). Συνδυασμοί φίλτρων. Πειραματική πραγματοποίηση. Κυκλώματα συντονισμού (σειράς και παράλληλου) ως φίλτρων. Απόκλιση από την ιδανική συμπεριφορά. Προσδιορισμός ωο. Προσομοιώσεις  κυκλωμάτων με Η/Υ. Μαγνητικά συζευγμένα κυκλώματα. Αμοιβαία επαγωγή Μ, κανόνας της τελείας, συντελεστής σύζευξης κ. Επίλυση κυκλωμάτων (στο πεδίο συχνοτήτων), αντιστροφή στο πεδίο του χρόνου. Ασκήσεις. Ισοδύναμα Thévenin-Norton για συζευγμένα κυκλώματα. Εφαρμογές στους γραμμικούς μετασχηματιστές. Ισοδύναμα κυκλώματα μετασχηματιστή (τύπου Τ ή Π). Ιδανικός μετασχηματιστής. Ασκήσεις μετατροπής από μη αγώγιμα σε αγώγιμα κυκλώματα. Πειραματικές επαληθεύσεις και ασκήσεις μετασχηματιστών. Το μάθημα είναι εργαστηριακό, πραγματοποιείται πειραματική υλοποίηση και  μελέτη κυκλωμάτων με συγκεκριμένες εφαρμογές (Τετράπολα, σύνθετα φίλτρα, μετασχηματιστές) καθώς και ανάλυση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και την προσομοίωσή τους με χρήση Η/Υ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (τόμος Α), Κωδικός Επιλογής: 2834, Συγγραφείς: Ι.Μ. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ, ISBN: 9789603570776, Εκδόσεις: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
  • 2. ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ, Κωδικός Επιλογής: 2830, Συγγραφείς: Κ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, Ο. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, Ι. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ, Κ. ΜΕΛΙΔΗΣ, Α. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ..., ISBN: 9603570532, Εκδόσεις: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.