Ειδικών Επιλογών

Παγκόσμιες Περιβαλλοντικές Μεταβολές
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΕ101
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Μπαλής Δημήτριος

Τουρπάλη Κλεαρέτη

•    Χωρικές και χρονικές κλίμακες ατμοσφαιρικών διεργασιών.  Μηχανισμοί εκπομπής και απομάκρυνσης ατμοσφαιρικών συστατικών. Χρόνος παραμονής. Ασκήσεις  
•    Παγκόσμιοι κύκλοι συστατικών της ατμόσφαιρας που περιέχουν θείο, άζωτο, αλογόνα και άνθρακα. 
•    Εισαγωγή στο στρώμα του όζοντος. Μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής του όζοντος. Δυναμική του στρώματος όζοντος.
•    Η αραίωση του στρώματος του όζοντος. Περιοδικές μεταβολές. Μακροχρόνιες τάσεις
•    Παγκόσμιες μεταβολές της ατμοσφαιρικής διαφάνειας από τα αιωρούμενα σωματίδια.. Κατανομή μεγέθους των σωματιδίων. Ταξινόμηση των σωματιδίων. Ασκήσεις 
•    Οπτικές ιδιότητες των αιωρούμενων σωματιδίων. Συνάρτηση φάσης. Επίδραση των σωματιδίων στην ανακλαστικότητα της Γης. Ασκήσεις.
•    Εκπομπή ακτινοβολίας από τον ήλιο. Η ηλιακή ακτινοβολία στο όριο της ατμόσφαιρας (φασματικά χαρακτηριστικά και χρονικές μεταβολές). Ασκήσεις
•    Παράγοντες που επηρεάζουν την ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διέλευσή της μέσα από την ατμόσφαιρα. Χωρικές και χρονικές μεταβολές της ακτινοβολίας που φθάνει στο έδαφος..
•    Χημικές και φωτοχημικές διεργασίες στην ατμόσφαιρα. Ρυθμός φωτόλυσης ατμοσφαιρικών μορίων (τρόποι υπολογισμού και μετρήσεις). Βιολογικές επιπτώσεις της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας (υπολογισμός της προσλαμβανόμενης δόσης, τρόποι μέτρησης). Ασκήσεις
•    Εκπομπή και διάδοση της γήινης ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα. Υπολογισμός της απορροφούμενης και διερχόμενης ροής της ακτινοβολίας. Ασκήσεις.
•    Κλιματική αλλαγή. Ενεργειακό ισοζύγιο ακτινοβολίας της Γης. Φυσικό και ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ασκήσεις
•    Μεταβολή ροής της ακτινοβολίας και κλιματικός εξαναγκασμός. Ανθρωπογενείς μεταβολές ατμοσφαιρικών συστατικών ενεργών ως προς την ακτινοβολία και επιδράσεις στη ροή ακτινοβολίας. Ασκήσεις
•    Ηλιακή δραστηριότητα και επιδράσεις στην ατμόσφαιρα και το κλίμα της Γής.  Ασκήσεις
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.