Ειδικών Επιλογών

Κρυσταλλοδομή και Εφαρμογές
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΕ204
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Βουρλιάς Γεώργιος

Στοιχεία δομής των κρυστάλλων και σχέση με φυσικές ιδιότητες. Οι συμπαγείς συσσωματώσεις.  Πρότυπα δομής. Η HCP δομή. Η FCC δομή. Η BCC δομή. Στερεογραφική προβολή κρυσταλλογραφικών στοιχείων και εφαρμογές. Η δομή του CsCl, του NaCl, του BeO, του NiAs, του ZnS, του CaF2 . Η κρυσταλλοχημεία των ιοντικών ενώσεων,  Δομές με εντοπισμένα και μη εντοπισμένα φορτία. Υπολογισμός εσωτερικών τάσεων κρυσταλλικών περιοχών με τη βοήθεια κρυσταλλογραφικών ακτινογραφημάτων (residual stress). Κεντροσυμμετρικές ιδιότητες. Νόμος του Neumann.  Υπολογισμός  του μεγέθους και της μορφής των κρυσταλλιτών   σε κρυσταλλικά συστήματα  με τη μέθοδο (Full Width at Half Maximum FWHM). Προσδιορισμός του προσανατολισμού μονοκρυστάλλων ή κόκκων κρυστάλλων: Ανάλυση δομής υφής (texture analysis). Απεικόνιση στον χώρο μορφής διαγράμματος ακτίνων–Χ με τη μέθοδο ODF (orientation distribution function- polefigures). Ασυμβατότητα των ακτίνων–Χ  με μέγεθος κυψελίδας - επιλογή μήκους κύματος ακτινοβολίας. Γραμμικός και Μαζικός συντελεστής απορρόφησης  στοιχείων για ορισμένα μήκη κύματος ακτίνων – X.  Διαχωρισμός σύνθετων φάσεων δεικτοδότηση φάσεων σε διαγράμματα πολυκρυσταλλικών υλικών επιταξιακές δομές. Πηγές σφαλμάτων κατά τις μετρήσεις με ακτίνες-χ. Εύρεση κρυσταλλικής δομής αγνώστων ενώσεων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.