Ειδικών Επιλογών

Μη Γραμμικά Κυκλώματα
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΦΕ203
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Στούμπουλος Ιωάννης

Βόλος Χρήστος

Αντωνιάδης Ιωάννης

Αντιστάτες 2 ακροδεκτών. Χαρακτηριστικές v-i. Από τον γραμμικό στον μη γραμμικό αντιστάτη. Απλή δίοδος. Δίοδος σήραγγος. Αμφίπλευρα στοιχεία. Συνδέσεις μη γραμμικών στοιχείων ι) σε σειρά ιι) παράλληλα ιιι) μικτή σύνδεση. Δυαδικότητα. Κυκλώματα διόδων Zener. Ασκήσεις.
Η κατά τμήματα γραμμικές τεχνικές. Κοίλοι και κυρτοί αντιστάτες. Χαρακτηριστικές. Ασκήσεις. Λυχνίες Νέον. Αντιστάτες ελεγχόμενοι από ρεύμα και από τάση. Σημεία λειτουργίας στο DC ρεύμα – DC ανάλυση. Αναλυτική μέθοδος. Γραφική και αριθμητική μέθοδος. Ασκήσεις.
Κυκλώματα Τελεστικών Ενισχυτών (Τ.Ε.). Συνολική λειτουργία στην γραμμική περιοχή και στις περιοχές κόρου. Πρότυπο ιδανικού Τ.Ε. Κυκλώματα αρνητικής και θετικής ανάδρασης. Ασκήσεις. Μη γραμμική ανάδραση. Μετατροπέας σε αρνητική αντίσταση. Αλγόριθμος σχεδίασης κατά τμήματα γραμμικών χαρακτηριστικών. Χαρακτηριστικές τύπου Ν και S. Ασκήσεις. Memristors (Αντιστάτες μνήμης). Χάος. Δυναμικά συστήματα. Χώρος φάσεων. Αυτόνομοι και μη αυτόνομοι μη γραμμικοί ταλαντωτές. (Van der Pol και εξαναγκασμένος, Duffing και Ueda - Van der Pol. Τομή Poincare’, χαοτική ταλάντωση, διαγράμματα διακλάδωσης. Φασματική ανάλυση χρονοσειρών. Εκθέτες Lyapunov. R-L κύκλωμα varactor. Διαλειπτότητα και κρίση σε χαοτικούς ελκυστές. Αντιμονοτονικότητα. Εφαρμογές από γραμμικούς σε μη γραμμικούς ταλαντωτές. Δυναμική συμπεριφορά κυκλωμάτων Chua. Βιολογικοί ταλαντωτές Bonhoffer- Van der Pol. Προγράμματα προσομοίωσης του ταλαντωτή Chua (Adventures of Bifurcation and Chaos (ABC). Εκμάθηση και εφαρμογή στη νησίδα Η/Υ του Τμήματος. Σχεδιασμός και κατασκευή αρνητικών αντιστατών, μέτρηση των  χαρακτηριστικών v-i. Εργαστηριακή πραγματοποίηση μη γραμμικών αντιστατών. Προσομοίωση κυκλωμάτων με χρήση προγραμμάτων Η/Υ.
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, Κωδικός Επιλογής: 2826, Συγγραφείς: Ι.Μ. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ, ISBN: 9789603570851, Εκδόσεις: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.