Κορμού

Εργαστήριο Δομής των Υλικών
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΣY501
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
6
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
2
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Βουρλιάς Γεώργιος

Πατσαλάς Παναγιώτης

Παυλίδου Ελένη

Ζορμπά Τριανταφυλλιά

•    Θεωρητική εισαγωγή:  Θεωρητική εισαγωγή κρυσταλλογραφικών εννοιών σε σύνδεση με τη χρήση ακτίνων – Χ. Αναλύονται έννοιες χρήσιμες για την διεξαγωγή των προτεινόμενων πειραμάτων. Περίθλαση των ακτίνων χ. 
•    Πειραματική επαλήθευση της εξίσωσης  ΒRAGG: Η πειραματική αυτή εργασία έχει σκοπό την εξοικείωση των ασκούμενων με τα όργανα παραγωγής και ανίχνευσης ακτίνων Χ και την πρακτική εφαρμογή των κλασικών κανόνων της Κρυσταλλοδομής σε μετρήσεις συγκεκριμένων μεγεθών σε εργαστηριακό χώρο. 
•    Υπολογισμός κυψελίδας κυβικών κρυστάλλων: Εφαρμογές της Περίθλασης των ακτίνων-Χ  στον υπολογισμό του μεγέθους ατόμων και της κυψελίδας κυβικών κρυστάλλων. Παραδείγματα με διατομικές  ιοντικές ενώσεις και  μεταλλικές μονοατομικές.  Χαρακτηρισμός Υλικών. 
•    Πολυκρυσταλλικά  υλικά (μέθοδος  Debye-Scherrer):  Ταυτοποιούνται φάσεις πολυκρυσταλλικών υλικών. Γίνεται δεικτοδότηση και υπολογισμός της σταθεράς κυψελίδας.   
•    Αναγνώριση και διαχωρισμός κρυσταλλικών φάσεων - μελέτη άμορφων υλικών με  τη  μέθοδο  LAUE  ΚΑΙ BRAGG–BRENTANO: Γίνεται διαχωρισμός και δεικτοδότηση φάσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στο ίδιο διάγραμμα ακτίνων – Χ. Για τα άμορφα υλικά υπολογίζεται το μέγεθος των συσσωματώσεων. 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.