Εισαγωγή στη Δομή των Υλικών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΥ0236
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
3
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Κρυσταλλική και άμορφη κατάσταση. Συμμετρία σε ευθύ και αντίστροφο πλέγμα, κρυσταλλικές διευ-θύνσεις και επίπεδα. Περιοδικότητα, ομάδες συμμετρίας σημείου και χώρου. Βασικοί τύποι κρυσταλλι-κών δομών. Παραγωγή ακτίνων Χ από κλειστούς και ανοιγόμενους σωλήνες περιστρεφόμενης ανόδου, καθώς και από δακτυλίους ακτινοβολίας σύγχροτρον. Ανίχνευση ακτίνων Χ από ανιχνευτές πεδίου, αερίου, οθόνης και δίσκου εικόνας. Περίθλαση ακτίνων Χ από μονοκρυστάλλους. Ταυτοποίηση αγνώ-στων υλικών με χρήση περιθλασιμέτρων κρυσταλλικής σκόνης. Περιθλασιμετρία. Παράγοντες δομής και συνάρτηση ηλεκτρονικής πυκνότητας. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Αρχές προσδιορισμού και βελτίωσης κρυσταλλικών δομών. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • Εισαγωγή στην Κρυσταλλοδομή, Κ. Α. Καβούνης, Εκδόσεις: ΣΟΦΙΑ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • S. M. Allen, E. L. Thomas. The Structure of Materials. Wiley (1998).
  • M. M. Woolfson. An Introduction to X-ray Crystallography (2nd ed.) Cambridge (1997).
  • L. V. Azaroff. Elements of X-ray Crystallography. McGraw-Hill (1968).

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.