Τελετή Ορκωμοσίας Εαρινού Εξαμήνου 2023-24

17 Ιουνίου 2024Τμήμα

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής γνωστοποιείται στους φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους κατά την εαρινή εξεταστική περίοδο του πανεπιστημιακού έτους 2023-2024, ότι η τελετή ορκωμοσίας θα διεξαχθεί διά ζώσης στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ στις 25 Ιουλίου 2024 και ώρα 09:00-10:30 π.μ. Για τη συμμετοχή  στην τελετή ορκωμοσίας θα πρέπει να προσέλθετε μεταξύ 08:00-08:45 της ίδιας ημέρας στην Αίθουσα Τελετών ώστε να γίνει έλεγχος ταυτοπροσωπίας (με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας) και να υπογράψετε τα σχετικά έγγραφα. Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα πρέπει:

Βήμα 1ο

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ορκωμοσίας μέσω το περιβάλλοντος students.auth.gr  (οδηγίες) από 1 Ιουλίου μέχρι και 17 Ιουλίου.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αίτησης αποτελεί η κατάθεση στη Γραμματεία της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων της εξεταστικής περιόδου και των πτυχιακών εργασιών μέχρι τις 15 Ιουλίου.

Στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής εφαρμογής θα πρέπει να επισυνάψετε:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Απονομής πιστοποιητικών πτυχιούχων (ορκωμοσία)
  Θα πρέπει να επισυναφθεί το παρακάτω κείμενο στην υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr
  1. Έχω συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων (8) και τον απαραίτητο αριθμό διδακτικών μονάδων (ή μαθημάτων) που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.
  2. Παραιτούμαι από την εξέταση των μαθημάτων επιλογής που έχω δηλώσει κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου και στα οποία δεν εξετάσθηκα ή δεν πήρα προβιβάσιμο βαθμό ή αναμένω την έκδοσή τους.
   (Τυχόν βαθμοί που θα σταλούν στη Γραμματεία μετά την κατάθεση της παρούσας υπεύθυνης δήλωσης και αφορούν μαθήματα πλέον των απαιτούμενων για το πτυχίο, δεν θα ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου μου).
  3. Δηλώνω ότι τα παρακάτω μαθήματα επιλογής (που έχω περάσει επιτυχώς) δεν επιθυμώ να υπολογισθούν στο βαθμό του πτυχίου μου :
   1) _______________________________________________________
   2)________________________________________________________
   *Δικαίωμα για μη υπολογισμό μέχρι 2 μαθημάτων στον βαθμό πτυχίου έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς 2 μαθήματα επιπλέον των απαραίτητων για τη λήψη πτυχίου μη προσμετρημένων των μαθημάτων για το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Διδακτικής Επάρκειας (ΠΔΕ). Σημειώνεται ότι τα μαθήματα που υπολογίζονται μόνο για το Πρόγραμμα ΠΔΕ και δεν υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου θα πρέπει να αναγραφούν.
  4. Ενημερώθηκα για τη βαθμολογία μου και συμφωνώ με τους αναγραφόμενους βαθμούς στο Φύλλο Βαθμολογίας, όπως εμφανίζονται στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής γραμματείας.
  5. Συνηγορώ/Δε συνηγορώ (ανάλογα με την επιθυμία) να συμπεριληφθεί το όνομά μου στη λίστα πτυχιούχων που δημοσιεύεται στο περιοδικό «Φαινόμενο».
  6. Επιθυμώ να δώσω όρκο θρησκευτικού τύπου/διαβεβαίωση με επίκληση της τιμής και της συνείδησής μου (ανάλογα με την επιθυμία).
  7. Θα συμμετέχω στην τελετή ορκωμοσίας διά ζώσης/εξ αποστάσεως (ανάλογα με την επιθυμία).
  8. Επιθυμώ την έκδοση βεβαίωσης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (αφορά τους φοιτητές/τριες που έχουν εξεταστεί με επιτυχία στα μαθήματα του Προγράμματος ΠΔΕ).
  9. Επιστροφή της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (κατάθεση μέσω ταχυδρομικής αποστολής από τον/την ίδιο/α στη Γραμματεία του Τμήματος ή μέσω ταχυδρομείου). Εάν ο/η φοιτητής/τρια δεν κατέχει ακαδημαϊκή ταυτότητα, το δηλώνει στην «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Απονομής πιστοποιητικών πτυχιούχων (ορκωμοσία)» αναγράφοντας το λόγο (π.χ. απώλεια, μη χορήγηση κλπ). Επίσης, το δηλώνει με ξεχωριστή Υπεύθυνη δήλωση στο κείμενο της οποίας θα αναγράφεται κατά περίπτωση, θα αναγράφεται ο λόγος μη παράδοσης, καθώς και το κείμενο «Έλαβα γνώση ότι η ακαδημαϊκή μου ταυτότητα θα ακυρωθεί και δε νομιμοποιείται πλέον η χρήση της.» (ανάρτηση στα «Λοιπά δικαιολογητικά»).
 2. Βεβαίωση βιβλιοθήκης (μη οφειλής)
  Βεβαίωση βιβλιοθήκης (μη οφειλής). Εκδίδεται κατόπιν αίτησης από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (ισόγειο του κτιρίου Βιολογίας) στην οποία θα αναφέρεται ότι ο φοιτητής/τρια δεν οφείλει συγγράμματα. Η βεβαίωση θα παραληφθεί απευθείας από τη Γραμματεία μετά την υποβολή της αίτησης σας.  

Λοιπά δικαιολογητικά

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, στις δύο όψεις, σε μορφή pdf (ανάρτηση στα «Λοιπά δικαιολογητικά»)
 2. Βεβαίωση διαγραφής από τις Φοιτητικές Εστίες ΑΠΘ (όπου απαιτείται) με ηλεκτρονικό μήνυμα και ανάρτηση της βεβαίωσης στα «Λοιπά δικαιολογητικά».
 3. Εάν ο/η φοιτητής/τρια δεν κατέχει ακαδημαϊκή ταυτότητα, το δηλώνει με ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση Απονομής αναγράφοντας το λόγο (π.χ. απώλεια, μη χορήγηση κλπ). Στο κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης, κατά περίπτωση, θα αναγράφεται ο λόγος μη παράδοσης, καθώς και το κείμενο «Έλαβα γνώση ότι η ακαδημαϊκή μου ταυτότητα θα ακυρωθεί και δε νομιμοποιείται πλέον η χρήση της.» (ανάρτηση στα «Λοιπά δικαιολογητικά»)

Για περισσότερα του ενός εγγράφου συμπιέστε τα αρχεία (ΥΔ απώλειας και Δελτίο Αστυνο­μι­κής Ταυτότητας δύο όψεις) σε μορφή (zip) και αναρτήστε τα στα Λοιπά Δικαιολογητικά.

 

Βήμα 2ο

Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες περάτωσαν τις υποχρεώσεις τους και επέλεξαν την εξ αποστάσεως ορκωμοσία*, θα λάβουν το Φύλλο Βαθμολογίας τους (το οποίο θα φέρει έναν μοναδικό κωδικό ελέγχου -αριθμ. πρωτοκόλλου- καθώς και την ημερομηνία έκδοσής του), θα πρέπει, αφού το ελέγξουν, να αποστείλουν στο email της Γραμματείας (Please turn on Javascript in your browser) συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που να επιβεβαιώνει την αποδοχή της αναγραφόμενης βαθμολογίας, μέχρι και 20/07/2024.

*Με αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης αποφοίτου/ης, που κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την καθορισθείσα ημερομηνία της τελετής, δύναται ο/η απόφοιτος/η να συμμετάσχει στην τελετή ορκωμοσίας εξ αποστάσεως.

Στο κείμενο της δήλωσης θα αναγράφεται:
«Παρέλαβα το υπ΄αριθμ. πρωτοκόλλου   αριθμός   /2024 Φύλλο Βαθμολογίας, ενημερώθηκα για τη βαθμολογία μου, και συμφωνώ με τους αναγραμμένους σ’ αυτή βαθμούς».

Από τη Γραμματεία, από την ημερομηνία ανακήρυξης, χορηγούνται στους φοιτητές/τριες δω­­ρεάν τα παρακάτω ηλεκτρονικά έγγραφα-πιστοποιητικά (φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, QR code, αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης):

 1. Ένα (1) αντίγραφο πτυχίου
 2. Ένα (1) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 3. Παράρτημα διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 4. Ένα πιστοποιητικό στρατολογίας (για τους άντρες).

Προτείνεται η αποθήκευση των ψηφιακών πιστοποιητικών στον υπολογιστή σας ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτά και μετά τη λήξη του ιδρυματικού σας λογαριασμού.
Όσοι επιθυμούν την έκδοση επιπλέον πιστοποιητικών και μεμβράνης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μετά την ορκωμοσία τους.

(Προσοχή! Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου και υποβολής αιτήσεων ορκωμοσίας και μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου δεν εκδίδονται πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας. Για εξαιρετικές περιπτώσεις προηγείται συνεννόηση με τη Γραμματεία).

Συνίσταται η συχνή παρακολούθηση των ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος για τυχόν αλλαγές της διαδικασίας, που θα προκύψουν μετά την έκδοση νέων διαφορετικών οδηγιών και διατάξεων.

Πρόγραμμα εκδήλωσης:
08:00 – 08:45 Είσοδος αποφοίτων (ταυτοποίηση-υπογραφές εγγράφων)
08:45 – 09:00 Είσοδος προσκεκλημένων
09:00               Έναρξη Τελετής Ορκωμοσίας
Η είσοδος και ή έξοδος όλων των συμμετεχόντων στην τελετή, (φοιτητών και συνοδών), θα γίνεται από την κύρια – μπροστινή είσοδο της Αίθουσας Τελετών.


Θεσσαλονίκη 17/06/2024
Από τη Γραμματεία

 


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.