Πρόσκληση για εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

31 Οκτωβρίου 2023Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της αρ. Σ.5/23-10-2023, αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Μεταδιδακτορικών Ερευνητριών/ων στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα/πεδία:

Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής

 1. Βαρυτικά Κύματα
 2. Ουράνια Μηχανική
 3. Δυναμικά Συστήματα
 4. Αστροδυναμική
 5. Αστροφυσική

Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Υλικών

 1. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και Δομικές Ιδιότητες Υλικών
 2. Φυσική των Υλικών στη Νανοκλίμακα και Χαμηλοδιάστατα υλικά
 3. Διδακτική της Φυσικής

Τομέας Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος

 1. Τηλεπισκόπηση της σύστασης της ατμόσφαιρας
 2. Εφαρμογές Μη Γραμμικών Φαινομένων σε Κυκλώματα, Υλικά και Πολύπλοκα Συστήματα
 3. Τεχνητά Νευρωνικά Συστήματα και Εφαρμογές τους
 4. Μελέτη Δομής Υλικών με μεθόδους Ακτίνων-Χ

Τομέας Ηλεκτρονικής Φυσικής και Υπολογιστών

 1. Αναλογικά και Μεικτά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα
 2. Ψηφιακά Κυκλώματα και Ενσωματωμένα Συστήματα
 3. Ηλεκτρονικά Συστήματα και Κυκλώματα για Μετρήσεις και Οργανολογία

Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων

 1. Εφαρμογές Πυρηνικής Φυσικής − Φυσική Ακτινοβολιών και Ισοτόπων
 2. Θεωρητική Πυρηνική Φυσική & Πυρηνική Αστροφυσική
 3. Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών & Θεμελιωδών Αλληλεπιδράσεων
 4. Κβαντική Θεωρία

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από κάθε υποψήφια/ο ως προϋπόθεση εξέτασης της υποψηφιότητάς της/του είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην πρόσκληση.
 2. Πρόταση εκπόνησης Μεταδιδακτορικής έρευνας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην πρόσκληση.
 3. Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου* τίτλου σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου* τίτλου σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (εφόσον υπάρχει).
 5. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου* τίτλου σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 6. Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την άριστη γνώση της ξένης γλώσσας (Γ2) στην οποία η/ο υποψήφια/ος δηλώνει ότι θα δημοσιευτούν τα αποτελέσματα της Μεταδιδακτορικής Έρευνας.
 7. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με κατάλογο επιστημονικών δημοσιεύσεων και αναφορά της ερευνητικής εμπειρίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος.

*Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν εκδοθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, η ισοτιμία διαπιστώνεται από έλεγχο του Τμήματος στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και το Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδ ευσης της αλλοδαπής του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.


Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την 30/11/2023

Η αίτηση καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποστέλλονται ηλεκτρονικά, σε ένα συμπιεσμένο αρχείο (.zip), στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης στην ηλεκτρονική διεύθυνση Please turn on Javascript in your browser. Η διαδικασία επιλογής (αξιολόγηση – ενστάσεις), οι όροι, οι υποχρεώσεις των υποψηφίων μεταδιδακτορικών ερευνητών, καθώς και τα παραδοτέα για την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας, περιγράφονται στον Επικαιροποιημένο Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 5867/B/6.10.2023), που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.