Πρόσκληση αποφοίτων του Τμήματος Φυσικής για το ΠΠΔΕ
εαρινό εξάμηνο 2022-2023

11 Ιανουαρίου 2023Φοιτητικά Θέματα

Το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Σύμφωνα δε με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 99 και 456 του Ν. 4957/22) και τον Κανονισμό του Τμήματος για την χορήγηση του ΠΠΔΕ, καταργείται η δυνατότητα λειτουργίας του Προγράμματος, μετά το τρέχον
ακαδημαϊκό έτος
.

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτες/οι του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύοντα, δεν δύναται να υπερβαίνει το παρόν ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, ο μέγιστος αριθμός αποφοίτων που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα, ανέρχεται στους δεκαπέντε (15).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής με τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά σε μορφή .pdf με θέμα αποστολής email «Προκήρυξη ΠΠΔΕ εαρινό 2022-2023 – Αίτηση Συμμετοχής» στο email: Please turn on Javascript in your browser.

  1. Αντίγραφο πτυχίου
  2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  4. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση κατάθεσης δικαιολογητικών από τρίτο άτομο.

Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα κατατεθούν μετά την επιλογή των υποψηφίων για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Πρόγραμμα ΠΔΕ.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων μέχρι και 5/2/2022.

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του προγράμματος και τα κριτήρια επιλογής, μπορείτε να δείτε στον Κανονισμό του Π.Π.Δ.Ε. στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Η Πρόεδρος του Τμήματος
Αλεξάνδρα Ιωαννίδου
Καθηγήτρια
 


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.