Εγγραφές στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμ. Φυσικής

24 Νοεμβρίου 2022Γενικού ενδιαφέροντος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Οι Εγγραφές στα ΠΜΣ του Τμήματος θα γίνουν ηλεκτρονικά, με αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, στο email της Γραμματείας (info@physics.auth.gr).

Θα πρέπει να αποστείλετε υπεύθυνη δήλωση που θα εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Αν δεν έχετε  τη δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει να τη συμπληρώσετε σε έντυπη μορφή, να θεωρήσετε το γνήσιο της υπογραφής και να την αποστείλετε ταχυδρομικά στη Γραμματεία, στη διεύθυνση:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή Θετικών Επιστημών
Γραμματεία Τμήματος Φυσικής
54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αποστέλλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αναλυτική Βαθμολογία (για όσους αποφοίτησαν σ΄ αυτή την περίοδο και δεν έχουν καταθέσει τελική αναλυτική βαθμολογία με την αίτησή τους. Η αναλυτική πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την αποφοίτηση.)
  2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
  4. Απλή εκτύπωση του ΑΜΚΑ (από www.amka.gr)

Το μήνυμα που θα στείλετε στη Γραμματεία θα έχει θέμα:
«ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΜΣ <ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ>»


ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.