Προκήρυξη θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)

01 Νοεμβρίου 2022Τμήμα

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ κατηγορίας, με Εισαγωγική βαθμίδα Δ, με γνωστικό αντικείμενο «Ραδιοεπικοινωνίες» του Τομέα Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος, προκειμένου να επιτελεί εργαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών καθώς επίσης και πρακτικών ασκήσεων στο πεδίο των Εφαρμογών του Ηλεκτρομαγνητισμού.

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2619/17-10-2022 τ. Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 1 Δεκεμβρίου 2022.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΦΕΚ προκήρυξης στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.