Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

29 Σεπτεμβρίου 2022Γενικού ενδιαφέροντος

Σχετικά με την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023», σας ενημερώνουμε ότι:

 

Κατόπιν έγκρισης που λάβαμε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, αναρτήθηκε σήμερα υπ’ αριθμ. πρωτ. 245227/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες (βλ. συνημμένο) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι Γραμματείες να αναρτήσουν/αναδημοσιεύσουν την Πρόσκληση στις ιστοσελίδες των Τμημάτων, όπως οφείλουν σύμφωνα με τους κανόνες υλοποίησης της Πράξης, καθώς και να ενημερώσουν τους διδάκτορες των Τμημάτων σχετικά με τη δημοσίευση και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Επίσης, παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε όταν προβείτε στη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας.

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής:

 

  • Θα αποσταλεί μόνο στην Επιτροπή Αξιολόγησης, που έχει οριστεί για κάθε επιστημονικό πεδίο από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, ο σύνδεσμος με τις αιτήσεις των υποψηφίων.

 

  • Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τους φακέλους και στη συνέχεια συντάσσει το πρακτικό αξιολόγησης, τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων και τον πίνακα αποκλεισθέντων με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει η αίτηση των υποψηφίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και όχι στο ονοματεπώνυμο των υποψηφίων. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στο παρόν και ότι το πρακτικό αξιολόγησης θα πρέπει να φέρει ψηφιακές υπογραφές. Συστήνεται η αποστολή του σχετικού υλικού στον ΕΛΚΕ (πρακτικά επιλογής και πίνακες αξιολόγησης) να προηγηθεί, ει δυνατόν, της Συνέλευσης του Τμήματος, ώστε να πραγματοποιηθεί εγκαίρως ο προέλεγχος των εγγράφων.

 

  • Το πρακτικό αξιολόγησης με τους πίνακες εξετάζεται από τη ΓΣ του Τμήματος, η οποία και προβαίνει στην απόφαση επιλογής υποψηφίου. Σχετικά με τα κριτήρια Αξιολόγησης των υποψηφίων και τη βαρύτητά τους, σας παραπέμπουμε στη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και στον πίνακα κατάταξης υποψηφίων με τις σχετικές οδηγίες. Σημειώνεται ότι οι λόγοι αποκλεισμού υποψήφιου είναι οι παρακάτω:
  1. Μη τήρηση ορθής ηλεκτρονικής υποβολής
  2. Μη τήρηση των προϋποθέσεων υποψηφιότητας της πρόσκλησης
  3. Μη πλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών της πρόσκλησης
  4. Μη πλήρωση του Κριτηρίου Α - κατώφλι 30/70
  5. Μη πλήρωση του Κριτηρίου Β - κατώφλι 20/30

 

  • Στη συνέχεια, η απόφαση του Τμήματος με το σχετικό απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης και το πρωτότυπο πρακτικό αξιολόγησης με τους πίνακες υποβάλλονται στον ΕΛΚΕ (Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων, prosk@rc.auth.gr, τηλ. Επικοινωνίας: 2310-994009, 2310-994082, 994022) το συντομότερο δυνατόν.

 

•     Επισημαίνεται ότι η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται αυτούσια ακόμη και στην περίπτωση που η πρόσκληση κριθεί άγονη, είτε επειδή δεν υπήρξε καμία αίτηση υποψηφιότητας είτε επειδή όλοι οι υποψήφιοι ήταν αποκλεισθέντες.

 

  • Ο ΕΛΚΕ μετά από επικύρωση των αποτελεσμάτων σε Συνεδρίασή του προχωρά στη δημοσίευση τους (προσωρινοί πίνακες). Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων ακολουθεί η οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων (οριστικοί πίνακες) και η σύναψη της σύμβασης με τον ωφελούμενο.

ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.