Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης διδάσκοντα, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

23 Ιανουαρίου 2022Τμήμα

Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 11/17-1-2022 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ11/136247/Ζ2/25-10-2021 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και την αριθμ. 3089/07-12-2021 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (1 άτομο) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, για τη διδασκαλία του μαθήματος:

ΜΑΥΔ5 - Σπουδές σε Επιταχυντική Φυσική (ΠΜΣ «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές», 3 ώρες διδασκαλίας)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο (έως 31/1/2022), τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση.


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.