Κατατακτήριες Εξετάσεις 2021-2022

29 Οκτωβρίου 2021Γενικού ενδιαφέροντος

Οι εξετάσεις κατάταξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Τμήμα Φυσικής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 1 και 20 Δεκεμβρίου 2021. Το πρόγραμμα των εξετάσεων και ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθούν θα ανακοινωθούν τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τις εξετάσεις.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2021 ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@physics.auth.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φυσικής,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη 54124

ή διά ζώσης στη Γραμματεία του Τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (αναρτημένη μαζί με την παρούσα ανακοίνωση)
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής

 


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.