Πληροφορίες
Iconuserslogin Είσοδος Χρηστών    Mailbox Ηλ. Ταχυδρομείο    Iconinfo English
ΑΡΧΗ > Ανακοινώσεις > Κατατακτήριες εξετάσεις

Γενικού ενδιαφέροντος:

Κατατακτήριες εξετάσειςΑναρτήθηκε: 31 Οκτωβρίου 2017

Υποβολή αιτήσεων κατατακτηρίων εξετάσεων, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018


Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών πραγματοποιείται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρες 10:30 – 12:00 στη Γραμματεία του Τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 1 και 20 Δεκεμβρίου 2017. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τις εξετάσεις.


Από τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής