Δικαιολογητικά κατάθεσης Πτυχιακής Εργασίας

27 Φεβρουαρίου 2014Φοιτητικά Θέματα

Για το μάθημα «Εισαγωγή στην Ερευνητική Μεθοδολογία» (Πτυχιακή Εργασία) είναι απαραίτητα τα παρακάτω έγγραφα: 
  1.  Βαθμολόγιο υπογεγραμμένο από την τριμελή επιτροπή εξέτασης στο οποίο να αναφέρεται η ημερομηνία και η ώρα που έγινε η δημόσιαπαρουσίαση και σε ποια αίθουσα.
  2. Έγγραφο του Τομέα στον οποίο έχει επιλέξει το θέμα της πτυχιακής εργασίας ο φοιτητής που να αναφέρει αν η πτυχιακή είναι μάθημ επιλογής κατεύθυνσης ή γενικής επιλογής (δίνεται από τη γραμματεία του Τομέα).
  3. Περίληψη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά (εκτύπωση).
  4. Βεβαίωση από την βιβλιοθήκη ότι έχει κατατεθεί η πτυχιακή. 

ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.