Γενικών Επιλογών

Διαφορική Γεωμετρία
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΓ01
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

© 2018 SCHOOL OF PHYSICS, AUTH.