Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης - I

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΥ0202
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
6
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Βες Σωτήριος

Λογοθετίδης Στέργιος

Παλούρα Ελένη

Πολάτογλου Χαρίτων

Ταλαντώσεις Πλέγματος: Ελαστικά κύματα στα στερεά, μονατομική και διατομική αλυσίδα, κανονικοί τρόποι δόνησης και φωνόνια, πυκνότητα καταστάσεων, ειδική θερμότητα. Δομή Ενεργειακών Ταινιών – Ηλεκτρικές Ιδιότητες: Ελεύθερα και σχεδόν ελεύθερα ηλεκτρόνια, Ενεργός μάζα ηλεκτρονίου, Θεώρημα Bloch, μέταλλα, αγωγιμότητα, πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων, ζώνη σθένους και αγωγιμότητα, δομή αδάμαντα. Ημιαγωγοί: Φορείς σε ενδογενείς και εξωγενείς ημιαγωγούς, προσμείξεις, οπές, στατιστική φορέων, δότες, αποδέκτες, παγίδες. Διηλεκτρικές και Οπτικές Ιδιότητες στερεών: Πόλωση, Διηλεκτρική συνάρτηση, Ιοντική και ηλεκτρονική πολωσιμότητα, οπτικές ιδιότητες και σχέσεις Kramers – Kronig
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • Φυσική στερεάς κατάστασης, Η. Ibach, Η. Luth, Εκδόσεις: Ζήτη
  • Φυσική της Στερεάς Κατάστασης, Σ. Βες, Γ. Κανελλής, Εκδόσεις: ΓΙΑΧΟΥΔΗ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • Neil W. Ashcroft, N. David Mermin, "Solid State Physics", HRW International Editions, 1976.
  • C. Kittel, "Introduction to Solid State Physics", Wiley, New York, 1996.
  • M. A. Omar, "Elementary Solid state Physics: Principles and Applications", Addison-Wesley Pub. Co., 1993.

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.